పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గా గ మ | క | } | #* *గు చూశారు. ఆ 8 గజల కనుగుడి-శాడు. ** * * *** 41్నడు. ఆ చేr, నిలువు జేడీ , గోకర్చీ **, నీ • • గో - చరూపొr> గా రు . సె పేరని సెక్స్ లో , కింగ్ ని #నిందికి పోగా, స" - పటానీ, 840 yr, y్ళు కాగు** **దీ

  • , *+ y* ఆ0 rx లుకొr >, ఈ స వ '*** చే X1. ఓ పంటల ఆవాహారం ఇస్పోగ, Fiఊపి'లో ఓ గుప డుతూ - c, ఇరు. | #Rని

కా ని దxy Trఫీసు న్ము? డబ 5:436తో చలాగే "గు, ఇంట* * *న కాళ్ళ "పే న 'పు.! Jr N సె** * *.. | రైer ఓ *గ్ళు. Hణని మోడA : 41, గాల్ ఫోన్, లాల విని దrk. ఎరిప్చో స గ గ్ళు, చీ చీఫోన్ 7:91) పు", ఆన్నీ ని ఊసు ఈ నెల 1పోసG ధర 4 కోశం ఆ ' ';,H గాగికి లక్ష్మి ఆ « « "W ***. ఆ శాల}} ** చి' , ' ' '. A * పోసు "11, 4, పే లోత్ళు , చ *వు గాని ఈ రో, "o+: 133వ " సు- 3 ఓ di:

  1. 1 నీ ఆ స్త్రీ "దీ కాకి పో, రా, ఆ రాగం " " H(7c "A ? *:: మొ నా మొ - న - నీ జగ్య చే+-ఎ ఫణి 'పుచ్చు గ్నో .) 5: A 4) * సౌం" " ! ? “ నీ చేగు, హి ) సాంకు 4 (7*2 శ • 1 య! సూరి కి నాల డిక్కడ» 5 సు 30 & God ? ఇ us, | జై ఫు న్నా క్ళూ శశి గా వుూం గ 1 Tv , డు

చి, జగానీ, ఏ-గ్లీ :ఖ ఏ., 1 సూ, ఆసనం భాప?', నా.. చీ #ళ్ల కా) కూడా చేసు?” H్న ', ' ** **గుతారు. నా » | H) తీసు సేవ , మోసు (3x4) 01 '16' 2, 100 +. » 10వ 1. శ్వేశ్వర గా వుఇన్ ఆఫ్ -1్న డు.