పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము 49 nrr99 నెంచి వెళ్లి ఉరి వడం ప్రారంభించాం. గh-30 కి ఓయ్యే | వళ్ళీ మహాత్ముడు ఉప్పు సత్యాగహల ఊగిం¢-'చగా , క దిన ToX6*కి రూకాడు, డె, డేళ్ళు జైలు, గాం. 'ఇగ్విసు 1.15బడిక చేసి | కాని అతని జీవిక స )-* పrడి రూపం వహించి*. * ల లో ఆడు : బ్చ * పోత - ? ( 32. విశ్వేశ్వఫు *: మీ సు ఉంది. * * ఈ తైరపిందూ 10 డే కు సు", లక్నో “ఒక వ! • పువ్యోమి, ఆక :తో మా వున్న లో ఉబు?v=X వీ%ళగకాడు. చేతిలో వున్నా క 14 . క - *? «: ఇ) ** ఎ2 స గ పు}ు వళ్ళీ దివి జ : గణ: ** గుల చిన్మ , ఆపో 3 0 డే1. విశ్వేశ్వర కావున ఇ% 2 ఏళ్ళు ద్వీపొగ నా.. 5 వగ మీ బంది, 11:డు ను స్వీషాలు చేశాడు. ఆ 5 ఇగ వైర్సు చేశాడు. T( 1 స్మోడు పో సుని వీరి మించమని ఆదే? Oఇచ్చి కొత్త చి? * * oి ఏ v J :భ'కు సిళ వలయునని గరిష విసాక , జ సేక గా ల ** * * *15 నుంచి 14 ఏర్పా~ చ వెనక, రాజకీయ 1. it.. ! ' భోగాభోంచి ఎండిపోయిన శివంగుల్లావణా'. ఆ01రూ స్య , 19'కాంసల గు 7 1 శ్రీవాకు ? \ల 27న వ్య క ఆ కటికం గని, ళ ళధు చేసే బ. 1.47% వ % కాని r(5కీ సూతం వాళ్ల లో రోషం పోగే వున్నది 60°రు దోచుకొ* జ్ను గు. 8 దాచు 'నా వాళ్లలో ఏ శ్వేశ్వర రా హౌgడు.