పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ఈ గే మా [ 8 ఆ టైంల వకుడు ఆ చీకి పూజ చేసి టెన ఏ దాని మీద $2. కొని వేడి ఆళ్ళి చితాన్నీ చుట, #ళ్లు సన్న గీల, బొమల సడిడి, టమని కోరుక్న డు. | 2 డ్వేశ్వరావు ఆవేశ హృయుడు చిన్ని ర . ంచీ, ఆ నికి డేకి కి 1 శేషం. | గాంధీ మున్ముడు ]912 v జహీలి మేహా గ0. భోగ సూత కాస్యశృ- 1 యోచ , పారం;wచిన #గో, వి శ్వేశ్వరుడు పదేళ్ళ Texడం, గడికీ ఆ:కీ పోను ఆంగుణ, చాప ఆవ భాగ నీ హణ, గాఢభాకాని మూ ర్తి మజూ ! 67 వ్యాపించిపోయినవి, జని హృద 10 అగ్లీ జాతి గ్వేషంలో విండి పోయింది. ఆ నికి *మ 'మీ ము మూ ఏ, మచ్చి” వున్నది. చిన్న ఓ గు"ని వచ్చిన ఓ గు కాల్చ గా వచ్చిన నచ్చవున్న ది. ఎక్కడ చూసినా భH్య కు నుయ్యే సొరద°్యగ, # Tvగగ కి , ఆ సో #గ్యఖ) పరిసరా, తెల్ల నాగం తెచ్చి పెట్టిన సంసభక ఆ జడని - శ్రీ భwn fr! హర హోంశో, స్వభా పీక కో, ఈ యింగ్లీ సు బనిది పోటు, భాగడి జాతీ 814, ఐళ (గ్య 1 గరిక T, AK • గచుకు పోయి : * ఆగని చిన్న పృది. నేరుగా:! గోచరించింది. పా టల డిది బ ** ** ఏవీసీ-నీ మన్మ జీ ఆ ఇ ? ( ఇ“ూ ఉ ఒడికీ వెళ్ళనని సn 14 - 2 కీ రు సభలకు పోవడం, (చ్చిం' ఛట), తీగగడం ప్రారంశి):9--> Tధీ 73 బో ఆ పి చీ 71 ప్భాగ భగానికి జగ్గం కాలేదు 4:గ్లీ 1 ఇళ్ళనీ దేశ 3)చి వెళ్ళగొటడా ! 'మసి ఎత్తు అని మేం ఆడు భావి 'ఎ' జ్నాగు.