పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రాగి మలి 8

  1. xx * గి చfపోకు . ఆ అమ్మాయికి ఇక కబు ఎవచ్చారో తెలవలేం. * దేవుడులాంటి దయగల గుపు ఎవరిచ్చాYA శంకున్న.

అX15LK జనం వచ్చినటీ నుంచి ఇలాగసి 3గు సంూ రైw గానంలో ఒక బహు కు): (బీకు కు, నుంచి ఆంటీ 81 57Nv 2. 3 గు ఇంటి ఒక కంచన వుంటూ వుండే ఊ . * at పెంపార్ ఈ పిట్ట కు సంసి 66 *పిస్తూ వుం టే వీ, వాకిట్లో ఈగ' : A 5, చెవు గ వీకేది. 'ల్లా ఏకలవ్యడిలా అద్భు• మై గానే ఒగ్య సంపౌంసుకుంది, ముష్టి బాగా వచ్చేది ఆ డబ్బు | మహా యి లెన ! గం భార్యకు దాచ వెళ్లడవుతూ వున్నద్దీ ఏకో భయం. పిర్లు Yevగుతూ వుండేది. కష్టి! బిన్నగా కొళ్ళ ఇదివర% పోగు చేసుకున్న డబ్బులు క గ చేసుకుని xcజికాచుకుఁటూ వుండేది. తల్లి ఎదగో ఈండి ఎవరో, ఎ ఆ రై గy చేరిందో ఆ పిల్లకు ఏమి తెలియదు. | LYWజున చేజోలం పుష్టి ?f 18 నుధ్యాహ్నం 1్వగట్టు నట చేసుకుంటూ వుండగా, ఒక నీపిల్ల పోడు మూడేళ్ళవాడు ఆ ఆ దగీ'కు వ్చ డు. ఎకో ! ణn వచ్చాడో! ఆ గుగ్గి !ల్ల జ84) ఖ్ళోకి తీస్తోంది. అప్పట్ని చీ వాళ్ళి, గూ, ఒf Pల్లి! డుప్లవ £re wర్యరు. అతడు దారి చూపిఁచడం, ఆ ని సా పోడు ఆ బాలగేళ్ళు గడిచినై.

  1. vజు పొuణం ' (గిట్టు' వంట చేనుకఁ టూవుం", పిల్ల కాకు చిరంక్ ల ఏరితే 2 ను క్నాం . ఆ సమ 6లో ఆ 10ధ్యా* గా Thడు ఒక పుషుడు ఆ చే! పగు . ఆ 5 మొహా)