పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

లేకుండా వుండే వాడు, “10లోవచ్సిగte గుళ్లు మిళులు: (డి) గడ్స 31* ఆ దy 'vకు దోగ 850 వేసి వస్తే వు" అప "వచ్చిన డబ్చూ. రేంచి దిగిన బోగీ నూడే , ఆ వ స 543కల్ల వచ్చిన కూ, జి కేrty # 1, క్ల ( 33 - X1 105, Ty: + :గ్గ" గుం * సో ఏ దిoగు లంగ మళ్లు , ఆ0 తా! ఓ సు-A **W K• వ • 43 • టారు. ఇంట్లో చే... వంపు, రాజ నుండి 2 ర్వే ఆస్పలి \r పూకు నిలువు గ్మాడు, ఆళకు మోస ప ) – దాచి రుగ్న "బు ఎక్య వేటు 5 ) చేrd. H్య గం పోయింది. పెండ్లి 1'కు, దాతో ఆ కి వె: 4పోయింది. ఒక్క లేని వాడికి *వురు కారు తి2 6 నీటి కు. బీ* శ్రీ = కొంగు గు గు ఫలం వుటాను. ఆతడు ఓ శు* ఫుళ్ల పిల్లల్లో కంచి వడం, అంగుమాడ వేదాంకిది పోటలు, భి కి ఫోబల పొండ 1్చ కున్నాడు; రైలు ఓర్చ” పొగిడారు | | #m -) చేసి ఆ 4 ** హోటలో తికకు, F RA; ఆగి గౌళల సాగు గ పోసే, " ఏళ'ఫోర్స), గళ గా హం గా సే! ;5 పి సు ! నిమి ష"), తుపోయోగం మొro సం దీ, ఆమె డౌW GLA, ఆ టీ వాడు ఆ «డిపి : 15 గ 1 ) BYు పస్సు Tలో ఎగిపో ' గో: చనీష మొండి ఆగిక కోంచి చిగు దోళ్పీంది. , ఆ వే మో 31ని! ' ** జ 3'కి క గ నీళ్ళు తీ** నే. మశిష్యు" చంకలశ్వేగ, కరివః *s vగా "{{"} ఆక నికి ఆసక్యం వేసి "t! ఏry 1 - చే ఈ %3, గడ్డి,లను నిజం గా , ఆడు పు 26: చీన కాగు న్న ఆ పో . నాడ, కౌన భాష 4/15 పోగు చే నడి ని ఆరిజా కల్పలూ ఆ అమ్మాయి చేతిలో *సి, రెం