పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

7 గ మా లీక | ఆజూ! అట్లాగే నిల్చుండిపోయింది. ఆ చకిపో6 డబ్బు wు **వడానికి ..నీ, గౌ, పకుంటావు; శిల కి ఆపో 2000దిరా ! అని వరసగా 40టూనే వున్నా . | ఆ బాలిక అల్లా* చైతన్య రహితంగా నిల్ను సేవుంది, రయి9 YED పోతూ ఓ వుంది. ఆరు గౌన్లు వసూల గ్యూ ఆ ఆంధబాలి? జ్ఞా: శూన్యాలైన #ళ్ళల్లో 3A; ళ్ళు తిరుగుతు * వున్న బి, ఆమె నిర్మల హృగం మాట: 12 ఏడుపులో నుడి తిరిగింది. పిల్ల పోడు వచ్చి ఆ ఆగొప్న గ ఆ బాలిక చేతుల్లో పెట్టాడు. ఆమె మొహం వంక తేగగ చూశాడు. ఆమె చెయ్యి పట్టు కొన్నాడు. వాడి లేతమనస్సు చివుక్కు మంది. పోళ్ళ ఇద్దరూ ఒకళ్ళ హృప్యం ఓvళ్ళకి విశ్వసి మే. ఇవగు ఓf tex పు సూట రికి కూల బడ్డారు. ఒదిగిపోయాx. దూఫులే ఆ గాక ! ళ్ళు, చే ఫు' ఆ ఓట్ల పొడి హృద .tho Lyrs టి ఆలింగనం చేసుకొన్న గి, ఆ బాలకడు cటివీరు ఆ బాలిక చేతుబది ఆర్డుకువి ఆఫi "పోయారు, ఆ బాలిక పొట పొ r:4of Hy'r'మీ #Y స్వ కి ఆ * + $1 ఎక్కాడు ఆరేడూ రై" ఓచ్చ -డే. ఒక చెయ్యి 1 1 మా ప్పై యేళ్లు'టారు చింకి శు, నిరిగి 2 చొr తో 1. పింకో -వి ఎపు చేత్తో ఏ ఏ రై - ఎ గాడు – 'కే ఆ గా 1 తన దిశ్య*80 ఆ వవ చేసింది. ఈ "st 28న 1 థె 40 # చూస్తు “ వు •్న గు. బొపంచం జంపే #దంగలడు! షి పవ¢ © శ్వేగ గ గాథం: పై అకింద పడిపోయి చేయి పోగొట్టుకున్నాడా బిళ్న గాడు. " = సేవా