పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మా లి శ్రీ ఆమె పాట ఒక సేలయే మర్మరించి. రాళ్ల గుటలో జల జట లాడింది. సుడి గంలో చుట్టింది చెట్లనీడ సమతలం • పోయింది, అగింది ఒక బండ రారండ మాయా ? అవతల తి9ి వ్యక మైంది. ఆ గానం వణ మాసపు వచ్చీలో, కోట్లు కు పోయింది, శరదృతు. భూలై విక పించింది. వన వంక మళ్లీ 3535 పగ్యమై పోయింది. ఆడే ఒకే స్టేషనం ఆ ఎక్కాడొక శా* హ# X ము 3. వచ్చీ m" ఆ పాటకు అడ్డంకస్తో ఒ¥ హాస్య వచన 6 జడు . ఆత్మాగండం మావగాతీతం కాబట్టి శతకీళ్లలో మునిగిన వాళ్ళల్లా, నువషులు ఆ ఉసండం ఆపే సేపు భరించ లేరు. ఈ హాస్య రచనం ఒ* పొరీ"గా ఆ పెట్టే * ఫ్ను మానవజాలానికి నిట్టూర్పు ఇచ్చింది. తెల్ల చేసింది. ఆ భey పొట మానివేసింది. | rత్త వచ్చిన హాస్యగాడు జబ్బు. స్వంతో పొగంభించాడు. తనకు తగని జబ్బ గ్నాగు. అవి తిండి జబ్బ భోజనానికి వాడితే వెoగి పెళ్ళి జారీకి చేసిన కాకపొకాలన్నీ ఊడి వి సట్లో నీ మాయచ వుండే : వైద్యుడిని, 4.మహా FX0" * , గానికీ ఉపయు స్కీలో మన విన్న wటికాయలంత జోతి) చేసి ఒక శే లే 16 జను ' నిరm, 4.క డజను సేవించమగ్నౌజ్మ్యం హాస్యంతో, కోమటీ హాస్యం శాపహాస్యం గొల్లపోస్య) బుడబుకు , • హాస్యం, కు” కూతలు, ఏక+raలు, క, శాడు + రైలు పెZ# • •ష్యులు విరగబడి నర్వారు, 1ళ్ళ* బడి ఆండ t! •ర్లుకానె డొక్కలు నొక్కుకున్నా *, ఒళ్ల మీకు ఒక భ్ళు బిడ్డా! ఎంకి హాస్వామిక - చిళ ఫ్యులు మాం విరజిల్లు hంది హిందూ స్త్రీ జసం. అక్కడ ఆడ వాళ్ళు ఒళ్ళు నురచి నవ్వు పొంగుల్లో ఊరి లోయా . - 1