పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గుడ్డి పిల్ల డే ఏ Yడే ప్లేష నేం ఎక్కింది. ఆ బాలిక , బెజవాడ బడి, కూడా ఒక చిన్న పి జుడు, 1 / myుగిని దారిచూపుతూ వు –్మడు, చినిగి పో బలవ గుగer * స చండీపుడి. ఆమె, ఆమె అందం ఆమెకే తెలీదు. | 1,5# వేద వృదూదగడా 18 ణా వితీ లోగా గూశారా? ఆవీ కల్ల ని పొలంభిం చింది. ఓ సారి గా పెట్టె విళ్ళబ్ద అవరించింది. విరిసిన పపంతోదయం హల్లికా ఫుష్పానుగండం, ఆ కి స్మెర (c, మహా జేగంతో పరుగెత్తుగున్న రైల హోరు శృF, ఆ "పి ఆ0 11వహించింది. 14: వీలు డాపో ఈ చ్చిన గంజి కాలవికీ» ఆ0 సిరి హృగశగా 34) పోవని కొండచిలువ ఇవ జేసr: జిలH , AK "హితీ లై మీఁటు ్న గ యాల్మీడ్ని: | 4,వరుని వేషధారి పై చదీయేక జు భీ» ఎవరి బావ గా, ళీగ్యం ఎం4 వుండో అతు. :నీల సి విగ్మేల పై కాంతి ఓ సందే.

  • సి 11;ు} { గారు * నీకిషో , వీ! నే 5 వ న } చేరి ఫుంది. *ళ్లు దగా వు) ఓ పు-1 2 38 ఊరికి 72 ఎండి పోయి న చే1 ఎలా మొ మ్ను', తీర్చి గిడ్డి - * F సి బొ4*x , స మెన పరు క్కు. చిన్న నోరు, ఓణీ కే పెవు", ఆ మె మొహాన నందగి శ్రీ సాE # 800 +గ్న వీ.