పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రాగే మా లి 6 బ తేజస్సు నిండిన మోమాలో చిరునవ్వులు తాండవించగా, ఆ బాల కుడు కాటుకే చర్యకిరణంలాంటి తన చే 2 పుం రంగు పొరు. ఈ ధw వుల పొడపై దేహం, ఆడిచుట్టలం చుకొంటూండగా, బుస్సునుని, ఆ 'జాగి కౌజు పడగల వివకకు పోనిచ్చి. 'మీరు పు టు కే కుబోయే చిటికలో లోగాల కదిపి తీగ పాటలస్వనంలో "ఉగ" అని మాట వినపడాయి. ఆ మండపంమీద ఓ స్తంభాన్ని ఆనుకొని దినదినము పాప వినడా? వచ్చే ఒక బాలిక దివ్య సౌందర్య గాక, ఏన్యంలాంటి దే 1్య చాపి, గాగ రాజాను అనుకుని సన్న చేసింది. కృగులన్నీ ముసీ పోసే చూపులో ఆక భ గీని చూచి, ఓ ఫ్వూసంహా, ఈ రు 1 60 నూరేవ పువ5 నిము నీ ఫ్యూసంచదా. చున క పశు తీసికొని రాలేదు. ఈ సా ? పోశ డలు, అద్భుతానందం ఇస్తున్న వి. నీ పూర్వపు ఈ 5 ఆగేళ యం గాలలో, ఆనేక 1 ళామూర్తుల కొత్త ఫక్కీలతో నిండిఎ సరే వెను ఈ టీ తగ్గ పుల కేమాతను ఆపకురా కొత్త దారులు ఈ సమైనవి. * 11 సెంచనాగోక ర్తలవలె ఈ నూకి స పnడా రూ 9 & Aడు మలపు? షడు. కళాధి దేవికి ఆుండాల్మియైవ గా ఓడ డీ సూక్షకుసుమం ఆప్పించాడు. ఆది పేమతో 10ికి శిస్తు న్నా నా ఆని ఆమె వీణావల్ల ఏపొడి వేసి ,ఎగుల 10తీరలే జయిస్తోంది. "ఒకళాకుమారా! నవ్వు ధనూ రివీ, నీ పొలిట • “E (4* బెదజ. నీ దివ్యగీతి గాడం భణయాల గు" "ఇది చలా పాపలు నూ 'వియ్ అసంతస్యల ఆవరి ఓవియ్ ఆn Ask ఎక్కడా పోయాడు ఆ చ ఆ దేశ6 మనిషి, ఇంత కు నెపోడు . A