పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మా ఓ క | అది ఒక పెదజలు నాగును , జ క గాలి చూT ణీ, 1950 "మేక భూ విని, ఊex: 1)సు గ గల 'పొ గల ఊగా కుర రాగా, మేనక ఊళ్ళలో ఏ గం యోని పొ పు ఊళ్ళల్లో ఏ క్ష Bవ్వు కటాక పుచ్చుగాని, ఏ Hడ్లు బాగు చే వ్యక మో, ఏ కొత్త **డ్లు వె గ్యోగ యోగా బో: కటాక 11వ 3వు పని ఒ ఓకోసాగా', సాగు ఒక వంకరూ పాటలు పైగా సంపాదిం దే, హానర మున్న *నగు ఏకైక పుతి గైన నీలాలుగు నుంచి సంబw , తీసుకు రాసుని 'స్ళూపోళ్ళ లించి సికాడు. ఏ1గా ఓ ఇటీకి వచ్చిన వతు వు3 తెM్చ "మ), _13వ జిల్లా గాటి, వీ1 జిల్లాకు వో, ఒక జట్టును నా "గు , జల గు ఎక రాల మా గే భూమిమీద పొలం కు నూ' 1 థె రూపా - ఆదా 100 / నా డును, ఆ0.5 గాకున్న, $వవవ సు 1 నురు రూ .లు ఆ of సం తెచ్చుకు జీవాడునూ + Wన జాగ్న స ఖ డు గా ఎ 1్న కు కాడు హనుమన్న, పెళ్ళై కొరికే " 4 { గారింటికి వదిన A * 10గ శులన్నీ ఏ *నీకి లేచ్చు కుంది నీలా'... | | *'గ్న భాగ్యమె సూచీ 21లో , # 13:8 తగిన ఆదాలపు కు, పొసగలూ ఉగి పోతూ, పాట # షోను నీ రాడు, “న్నీ దొణ, చిన్నె దాస, వక్నల వల'"దా ! కన్నా ల నలుపు రావి, వర్ని - తెపు న ! చిన్నారి సిగ్గు దొన, య ల దేగు కోస, ఆప్నంగ తే!) *దాం ఓ సిన్ని దేనా !