పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

2. గా Fమ్మని రంగులు పేల" న్న భూదేవికి పొ ఆశగుబిడ్డ 90! వారి పెగ్గలు, ఆ కన్నతల్లి **ని పేగును చూరగొన్న ఈ బి గలు. కల్ల రేగడలు, ఎరచెక్కులు, నీ లెగుఫు ఒడుబం గారాలు, తెల్ల ని లడ" ఇమక అం, బంగారు సన్న ఇసుకలు, నిండిపోయిన ధూళిరంగు చవటివరలు, పొని గునపాల చే పొరలచే ఏ ధీంచబడ్డవి. భూదేవిగోస పోస్యా?, ఆమె శర్కర్విని, ఆమెలోని 8 రుణ, వారికి తెలియనట్లు ఏ కోరికి ఎట్లు ఆవగతిసవుతుంది ? ఆమెని గట్టి త్వము వారు నూతంలంక ట్టి పైకి నెత్తురు. ఆమె సనుహ పై “కాగ్యము గ 500లు దింపి లోకానికి అర్పింతురు. ఆమె దివ్య ప్రేమను శాలువలు తాన్వీ దేశ దేలా సహింప జేతు 1, గుళ్ళు గా, గోపురాల గో, భూలక్ష్మికి సుతే గా లడి కాలు పోను సమర్పింతును. భూసి కొన "మిన పోరి ఒడలు సకల సుగంధ % మలయ-నిలువకు అర్పిస్తూ ఉండును. ఆందానికి మూలమైన విశ్వంభ రానిథి నుంచే పొగ్ళు పక ల పౌండర్యాలను సేక రిం [ురు. ఆ ఉప్పర్ల కాలంలో వాళ్ళి* ఫురూ ఉత్తుంగ శిఖరాల. ఆ మెచు"ఫులx; ఆక ని పై, ఆతిని చూపులు ఆమె పి; చూపులలో చూపులు K / సివి ఆడు మదించిన యవన సీంహము ఆమె నూ* ** 1ణ్య శోభావతయైన అడ సింహము; + మెను చూచి ఆడు ఆసకు డు. 11లక నే ఓక చే చంచ రాగి చీకి వే ” ఆది నిని చూచి ఆ పు ఆ గున్న గి, ఓse ! నా బొ, ఓయ్య నా బావ ! మబ్బు"్నంచీ ఊగి: } T! మాయ 3 నా బొ ! మబ్బుల్నించి, టీడీపీ సీ పో !”