పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

16 రా గ మా లీ క VE ఒళ్ళు నీరసిసౌంది. బి1, సుందర పా, పూర్ణ మైన వనయాపవరలో తీరని ఆమేన, పర్వమునూ శుషి!రవ చేస్తున్నవి. తీయని తన మధుకeళం చీరవ్వో ఆమె పాట సాగించింది. ఆగగూపాయి పెట్టి ఆద్దాల రవిక శోంటే, రవిక నా చిరగలేదే దూకర్మూ, దూడ దూడో కోటప్ప తిరణారెల్లి కోరీవ సవరంలిస్తే #ప్పన్న నూయ లేదే దూడమ్మా, దూడ దూడా! చూడరూపొట్టి శ్యలపాళటట్టు బొట్ట చెకడే దూడమ్మా, దూడా! ఆమె జీవితమంతా నిండిపోయి నాడు ఉప్పరి గన్న, నాగన్న పోడు గాటి కోరికలలో ఉండగా, గిరణాలు, పెర గనల రాలి బండల బలం తిరిగివ వయసుకాడు. వె.డి బిడ్డల *డు, బండ వరకు గులు, బంగారు దండక ఉం, ఎడమ చేయ్యి పైభాగంలో మాయవచ్చ బిందువు *లాడు బరwరుపోగు. ఎకరాళ్ళ తమ్ముంట్లు, శుభమైన మునుక పంచ ఎగదోసి కటుతోన్న పనితనం, ఈ, ఉషకు 'మొదటిపొరి చత్య మైన గన్న అద్భకరూపని, నీలాల yళ్ళల్లో మెఱుపు మెరిసింది. ఆనాడు ఆడ గాడు పాపొడులేదు తన తండ్రి గారి పొలంలో తనకు తారసిల్లాడు.

  • బెజవాడ చిన్న బావా, బొజూ బందూల దొరా, బాబందూమి, ముని సేe * దే ఓ చిన్న దేశా ! తన్ను చూచి ఆడు గోడి, పొట ఆపాడు. నీలాల గుండె కొట్టుకుం. పై కుబికి, రానివ్వకూడని రహస్యభావాలు ఆమెలో ఎక్కడో పెద్ద ఏరులో, బగులు దేరినవి. బిగువు గా తొ డుగుతోన్న ఓకీరవిక కింద స్నిగారై వటువ లై బిగువైన ఆమె వ £లు, రవిక ఖైకును పులకొట్టి బయటికి వచ్చినట్లయినవి,

4 .