పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

4 రో గ మా లీక ఆరీని ఆర్త రాగపు గజేందని గాఢదీజల్మిక మైన మం మనది. ఆ బాలిక అతని చేతులలో Yడలినది. అతనిచే ఆ బాలిక సీంహాసనం మీద పరగడ బడిపడాయేను, ఓ సరవతీ ! ను స్వు లోకాలను హింసీఏ చిన వాడవు, జేడు ఈమె సాన్ని గ్యంలో భజనుడవై పోయి కావు. ఓ నర వతీ ! సుళ్వ లోక గుక్ ఖాన్నీ కనకW్వన్నీ నీ లోద శాల నండి ఇండవ రుక మైన వజము 'వే' ఘానుక రిగించునట్లు,నీతీక్ష బాధ చేత కరిగించి వాపోలు క టించి కావు, ఆ రతీ మాత ఆమె స స స సడలించిన వాడాయెను. ఆ పర పడి దెబ్బతిన్న హరీ "మాశను చూచి ఒక బావకి పోయినాడు. సిగట శీ ఆవరధ్వరే రేవంటి మహా ఆ బొలేక నే సమీపించి *TV1 మ 15శీలించి, హృగుస లేపి ఊగున గాజరిపోయిన ఆ మహా గాయాన్నీ ఓపధుల చే కట్టుకట్టి నాడు, బ

  1. తుస్సు"A వీడి వశ పూ మొన వసంశను పవన్య ఓ w+61 శాల నునుస్మ " x, F ఈ *కీపe 'F * ద చింట్.

ఉపన్సు"NAని ము : శలీ సూ ' సి ' ను 'కూ ఊగి వస్తున్నది, ఆకాశాన తెల నీ :యంచ “రట. చే గురు గుబు పల¢** ఓక (:16 సగమతో కమల పై లేత న్యూకీరణం. ఆ సరపతి ఆ బాలిక మానవ సీకం ముంగు ఉద మధ్రజోపకొష్ట డి. ఒa