పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

- ఈ ఆ జాలిఁ vళ్ళ విగ? ట్లు గోలీజ, ఆ 3, 1,తఖాలను, పాటల పోల కూ, wణకు 2 వ పెపు" కొంపి )చి నే ..ఓ నగ 44 1 bYడ సంగ్నటువంటి ఆటే రోజ్యూ - టీ ; o * * గు: F 2 | నా', As rని రాని వ్మూ 'శ్నది ఏ చేస్తుందో నీ * స్నా" బిరకి స్తవి , గోళ తో లే జంగం లేచాడా సరళత, ఆకాలాః ! పర్య. తన కళ ¥హాహాదిట్టాలో జలం, పోసుంతులు, ఫిజ్యం చతం, ఆం:కరూ సల్ల గంగా:* రావాలి? ఆ పగ పించాడు, | ఏ భాగా! ఆ జండరూ చేr, wrA iTu 1న నుల fcha !!bvడిపోయింది. జన సమూహోex, మలగగంలో రాను" Hణు పు9తి ఆ ఆవుప్త న్యూక్లోజా- Bళుకులు అమని పో యాదము. | 18+తి శ్రీ పోరి చూడజాలని వైభవంతో ప*. ఆయుధ *** ZA (ఓ టు ఈ రాయిచ్చే ఆ జ:0లో వచ్చింది. ఆ ఔtt . ఆ బలా రW్న న్ని రణరంగం కి తీసుకొనివగాగు. సరి శత జిహాసనం అక మీ6 చాడు. ఆ బాలీక చేతి. ఒక బెత్తేము మా స్మ దీ | శరవతీ (శ్నల్లో ఆడపోస్న పై వంగుణ తీరు కున్న ని, సరి 19 చేతితో పూజ చేr m* ఒ* ని ప % 7.4 ను#(డు (ఒ! ఆడిని Hతి మషా ష్యుడు) భ హోం¥ర రూ దంచాడు, జేవు”చిన ' రంగు పొడి, మిరల వాడు, చింపి జ్సు 1. గించిన డేహం! – Aడు ఎనిమిది ఆడు గుల పొగఫు "నాను, రాశి2 కి వెనకడ)దవా మికి కుడై నాడు గట్టి బంగారపు గొలుసుతో ఒక కు కొన్ని ఔట్టుకొని సొరంగంలో దుమీకోడు మట చుశ'కి నుక రం గా * మే%, ఐ పోయే", స మే%, was దర్వకాలంన్నవి. మహా దకే పశ్చిమద్వీపాల దర్వ పంక్తులకు, భరతఖడ,