పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

వ5 పతి గజరుగw * లక! +<! కునూరలకు మళ్లీ తిరికం *వచ్చును . ఆ క ర కతి చాలా అందమైన వాడు. అక్నే చూసీ ఆన్సర్ పలు మెడ లైస P్య నీవణుఃకూడా హృదగటం * *ది. వur* జి లేడు అతనితో సనగానే మైన సుందరమూర్తి ఆర్ ను ఆకట్లో, అన్ని శాస్త్రాలలో సపోద్ది సంపాదించాడు, కేవలు పడడం, కొద్ది సేనలతో, గొప్ప సైన్యపరలను హవా చీకు భర { ళ ప 0 చే Aడం, ఖు; ప్యూలు దక్నడి:, వీటిదోచ్యా డు కూడా జరిగి! గడుడు. (గుం 60 గా యుళ్ల చూ జ4న భ్వడం కూడా ఆ పై న్యా fటు ఎకూ కొనే : శంచడం. గిఫvజ గ విదాతిక్క బొతివీ 1 డు, పప జుల్లో ఆ ఇరి జిత యుద్ధ నౌక " నీకు 20 ఆగషరూ ఆడం ఓ మహా సేవలు తో ఉటారు. ఆతడు నాకి నచ్చిన శా.10 కుసు. గొప్ప గా ధనమిచ్చు ఔ లుఫు, వారి హృ" do రఁజి చే వీడు. | dr h్న జఁ దా దానH: చతి, కానక లూ 8 స్పౌలూ #W్నడు. 'ఒనూ .5 రేగి పుంలం మూడు చేr 'చిన్నతనంలో ఓ ఆర్జి హrt ఆ at 108 ఏపంచ చిన్న కో ఉపు. నరులన్నీ హీరో వరు, వజ vండగు కాకుల గుంపు, వాళ్ళ చీ ర్తి వ్యక్తులు ఆతీరంచ మైన పొగమంచుల ఉ త్త తుళగుషులకు సామాన్య మానవు” ఔనీస 9. వాళ్ళకి దాస్యం చేయ దానికీ ఆ వప రాజు పుట్టింది. ఈ రంగంలో నుపోల్విక తప్ప రం కెవ్వఁ డెలయెత్తి తీ! గజనికి, స్వంతంZదు, వాళ్ళు పొమలికి గాజులై 1