పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రో గ మ ల క లేకుండా, *డ్డం గా 6xt" ** * *ను జయించిన లారీగాజ్యాల మంది ఖైదీ" గా గునివచ్చిన వర - నీవా గుల గాజగు కూర అమా, --గాళ్ల మీ.ఏదించి రాళ్ళు పొగిన 10 xరు చెర తో వడం గy ఈ వీ నందిం చే 'జురాజు, ఆ మడతెగ వైభవం , పనిలీ రుణపు చల్యం ఫు • ఓ రాగి, గంధాతి ముక్తశ్రీ శgడి దాడ ఫు? • '్ప గల గోవా, సీ ఓటలో 12, 204 30TH, రత్నిస్థ శిశ మసీల హాస కాలం, సీంహ wస్తూ ఫృ గాదన 'ృష్ణమోది మృ Xచి "'A', సు. రధు ఏమీ స్తంభాలు, vగపు ఆపని చేసిన గులారా, కాందినీలు, ఆదుండి బ్లాగు నీUT రుత్మికerAk, వజస్వల దీపపుబుడు, శ్రీ . వాసుపు గాభిమల రామ రావణ, సుందోపసుందా?వీ గల చీతిఖ; 74, స్ఫటి4 రన్ని ఓ ఆడి భవిగచర్ల శిలలు, చంద శిల చెక్కిన ***** ఆ నగ భళి వచ్చీ పులి డబు, ద ఫు- 'చే ఒకే ఓథ 19 వ ఆపై to TV, పూనంద' ఓ ఔస్య"గు బాక వచ్చీ 9 « దిగి, సువాస: 'కోళ్ల 5న ! ' తో వీస్తు *, కొండ ఈ వీశాడీ తో కq.** వేళ నించి, vక ఓrst+తో పాటeo పొడుతూ ఉ 8్న 1. Fo:రు పొద సేవ చేసినా ** Br. Pondు వ క ంతో నయాగం గా ఆని జీహము పకు ఫూత ఈయుచున్నాను. ఆ నేర పతి మహాస్వA, ఆజానపొడూ wయి ఉన్నాడు. ఆసి ఓలమైవ వశం, హిక సర్వ హసువులా ఉంది అని భుజా, చేతు" ఎనెంగుకుంభాః, తొండాల?. అవరపతిగౌరీక of tvృగం*** హోన్న 'రూపుకు, పెళ్లి గుద్ద గ నా యం ద్గాలలోకి, తోమరి © ఆలీ, WH్యం నిసra # # #టం , రుషి పోలం 6 గీతు ! శ్రీ సాము, మారి పూ, గతి, ఏ మూ, “తిమా తీ, ఆ:గతి, అక్కము " లైన వాటిల్లో అగ్యింఠం గా, పోలీ"్యం ఉంది. ధనుర్వేదిలో అర్జు: మందిపోతాయి +