పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

1df T, X నూ లి'క రామస్వామి నా ముడు వాళ్ళింట్లో పదిరోజులు స్నోడు. ఊళ్లో ఎన్న యిల్లు అద్దెకుతీసుకొని అక్కడ ! ప్రవేశ పెట్టిచాడు. నీళ్ళు పొur N పసిమి 'కొంది మిలి మిలలాడినజాజి చెట్టు కన్నీ వెనక టీఆచం40 తెచ్చు సంది. ఓ చిన్న కనాన్నుంచీ, ఒస్సుల: ఛీగ దా ముష్టి ఎ పోన్లేక న్నీ ! అటు నుంచీ నేనూ ఇక్కడ నువ్వూ :గుల్లా కలిసి ని. ( లునుంచి చూచిన నాకు, నువ్వు ఏనాడో అప్పీ...న విదా, 5 నిషస్తివి | రామస్వామి $ * ను అందాల మె' ! "నడుమొళ్ళు వేసి నాడు మత పది జులి? 'మస్వామి యజ్ఞానిక కౌగిపో.. 'పొ డు. దేవుడైన 'రామస్వామిని తలుసY , నెల't I cle/- సంకఁ చేఐ ('తో ' కుటుంబాన్ని గక్ష్మీ ( చు టూ ఆగడ - స్ప ఇగర మే *** * పడది నాటకం* కంగ్ & ? ఓ * నిటు నేవుంది

  • ఇటలీ : ము ' "'ము. నా కుడి చేయి ఇఓలిక అగ్పించాను కాని ఆరోగ్యము పి.హా సము_0లాక్షగా నిన్న గిగా కౌగిలించుకొనేం దు. ? చేయి లీచు ; ! ” అని వస్వామి ఓకే రాము సోషాణ మే అయినా నా సామి! నేను ' 1 _; 'లేస! అని కన్ని అనుకంది.