పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

| L' . లో ఈమసృణ్వమున్న దా? సరి_వళి పూరి మే నునువెచే మహాపగు-- కారకులను ప్రశ్-శ్రీసూఉన్న నా అస్యగమూరి కి నగ్వా పంక్ గ ఉగ్గుపొడవు, ఎంత నెట్టి చిత్రకాడ 1, పోనీ నీ పా:- : న్ను నంచు, ఎ పోటలు వాయగలను? నీ గుల పె" ని ఆ 1:2న జన్న కరగి, ఈ >* క .పినా, దీర్య వజోరా. 85 - " సమన్విత మంజిస్తవ గమ ని రాగలవా? ఓయి గాడా! ఏ మా సుగ్యం గుర్తె గిగోవా, 14 " " వూహించుకో..లకం. 1 గ స గ స ఇనపై (హ్మ ను | ఖలు " "ణ్చీనవా వ్యఁ ! . ' 1 : 1 కరణ. సాత్మక బ హాసుండను 'వి చగలుగు తోడు నేను నీ కై వచ్చాను. నీ Y మే నన్ను నీ గుద్మ ను దాటి వెళ్ళిపొమ్మంటానా?” ఆమెద ు నెగ్నెలలు, ఆమె నుం చీవే న్నేలలు, ఆమె చనీతో కుంబ నెన్నెలలు, ఆమె గసాలకే సలయమసృణా గోసాల వెన్నెలలు, దేవీ? నువ్వేజ, సోమసుత వు? బహుకాల స్వా79 1్య యోగ గప్త శుష్కనపువు నువ్వు, సర్వమానవకోటి కల్యాణగ మ్య పధ దుగ్గ మయా తీతులైన నాయన శ్రమిత మర్మాంబువులలో నువ్వు, సర్వ సౌందర్యాలలో నువ్వు, సర్వ వికృశులలో నువ్వు రసాకృతీ! రసమయాకృతీ! ఆమె పాదములు స్పృశించి, లేచి, ఆమె రెండు చేతులను గ్రహించి, నాచు" న్మించుకొన్న నాయిరముఖద్వారము సొ సోమసుతో బాడీ', సముద్రతీ రాసకు బేరసాను. | L: డ అధివశించి "మేము మాచుట సత్యము చేయు తరంగ s-s'పజీ బృంశము, ఆమె' ను హ-యానీ కట్టుకొని, ఆ సే సేఫ్.లను ముద్దాడి నాను. కంటి కీలకలనుండి లింకే, సె. వైు :- ఆమె బాప్పములు, లవణమయ మల, అమె పెదవులు ఏ హా మధుగిమలు లావణ్యము లై: * గోలను చ స మహామధురములైనవెన్నెలలు. ది