పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

సో ' మ సు న ధn - 'నీ ము ముగ్గురమూ, జబాపై గెళ్ళికు”్చి న్నాము. నాకు మా లేదు. ఆలోచన లేదు, పన్ని గు జవాబు లేదు. కుంగి హృదయం పై తెల వాళ్చి, ఆమర్యాద వస్ర ను కప్పుకొని, నాగోరువురి ఎదుటా, నాకు ఏ " , సోపానుతా! సౌందర్యో మేనీవై, సర్వగ సాధి దేవిని నీవై ఆనందిని ఆన, చనై. వల శ్వారినై, అలంకారమనై' సమ్యగోళావిన్యాస వనై, నీ కి',

  • 12న్ని నాలుగులో ఫ' మగు పూవులో 11.కోడు ఆగల

లే' ! లాలూడిన నీ నిలొ నె వే మో? ని - వే మీ తెలీద;??? పార్ జా* * "నాల నౌ: *, * 'నా ! -రా! అని తలే శ్రీ చుచాను. ఆుడు లేడు ఆ మె 'సోడ్; 1' గా నిల్చునివు).

  • $ లల , ' నీ! 5 లు కడుపులోనికి $ 'సీంళ కూడు "పేజీ గలవా? నీకే ? - f! " ను నా F : నా వకే ఓ సో శు, నువ('

', 'X'.. ? ? ?' , ' .. 3. ** • నా ప్ర? 5, 20% నేను. కడుపులు స", t . ఎంచు..పో... { A ' ఓ 'గేక, 's "$$ 3.క, నా హ సా ** " లు చ్మీ వీ' ఒసేన న న , నీ సొంపి"st భో.0 5 --: 1 నీ పో " ఓ 'స్ ల* ' సి ' గాని సో 's"". నన్ను చూసి చెప్పు, రంగులు' , '2:47, సృష్టిలోని అస) గు:2 ని సవ"0"నను " , కిల నా సుం'.9 న్న గే "n',"్యవతి సా ? సో, నన్ను చూసి చెప్పు నీకు | న్యసించిన క క కానుఖున్న వా! నీ క్రపు_మిస ఆ దేహఫు?v/X