పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

34 ఎందు; 4 గా నన్ను కిందే?.: * 5-8;; "నేను » నేరుఖ్ ! 'సrf/ నా స్టోయే 'నా. " t+ని డుకోన్నా ను. ఆబాలిక నా జ+ fచి 'నో సధోలనుండి మయముకాదు ఆ సి సౌం ఒళ్ళను "ఇ"సవాహాలూ, సాహృదయమురంలో నే సంగమించాలా! ఆమె నున్నటి గులాబి పెదవుల హ్యాహా(లాలు, నాకు సోమసుతే వెన్నెలలే యగునా? క్రీగ' : ఈ స"ను,'. ' స్త్రీపురుష పేమ తన్ను తాను మరపించుకో * 'సా??) 'J, #74 తె'. భావమున ప్రత్యక్షం చేసు కొంటున్నా నాకీ | రాత్రి స స్నే ది. 'నా ' ని ' '; మీ ఫ; ఎప జట్టి నాగు దీపాల బిగించు3 కి. . . "'లుప 'నీ నాను ఎదుట అమ్మాయి ఆ మై ఓ 7* * నేను - నా + 07:. సా? | గ , నౌ న వ --~*; :el'; . A *దులు కలుపవచ్చినది | జ షి:! ఓ..' (16)', #vr ! . నీ ఇu E ' , నే సు?" "లేదు నా "చును శ్రీక a ' జే'. ! ఓ వఅ ' ; నేప , నీ ఫన్నీ కప్పిపుచ్చే 14 (గా చె నే మూ' at '1. నీ చే 'చినోడు : ” నీ డాబామీది నీవు తగగ్ డం చూచి ని} 'యన 4; 1 "11"}; స కేడవ స నమః లి? సే యోగము కొని నీ ; ; ' నా 5 " {? శపి నన్ను నీ గున్మిం : ఎగ ఆపి నిన్ను పిలి!!.0స చేసిన. నీతలుఫు నేను, నేనీ గమ్యం న 'ల నే వెనకగీ నాగోగిని, నేను. - 2 పేస్ ప్మా" ష్. !... నేను..,,,, నా " క ని" **** మ" . 1 -లు ఎ 21 * పో !న మొ|_ ఈ కేసు. మా యిరువురూ లోని, ఓయ చేయం:, ఆ నన్ను క్షమించిన Ad_39 (1)