పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

హోసం: ఏం * జనా: 0, "ఆ" సో) - *ను నుహా ప్రక్క tv5* అంగం -డ, సోషండరఎక్క' ఉ పగ , ని ( 5 ,6 నూ గీని నిక్మించుకొని * ఎకని సrs ! స 0. ము ఎ "x" గాలు వెతకగలను? క "* * '1 "లు లేని రోజుల్లో కూడా కలలు కి న :వానికి 'శావు " దే? »

  • మానవాతీత మైన సౌందర్యం మెక్ డంలో మానవోత్తమమైన నీ "..!్యం గృన 3/+తుందా "డా? »»

ఈ ఎంతవ మ న నా! మానవ సౌంఒగ్య మేకి బా! 19

  • 'పహారానంత:0 నేను మెల్లి గా ఇంటికి చేరుకున్నా ను. ఈ సౌండ్ ర్యా స్వే:' గుక్క సగమాగమే:1-4

సౌం గడపోసిన, మనుష్య. ; "భ్యులయానికి వలసిన 8 *, త్వాన్ని కించవేసి, బానిసత్వ చీ వెన్న త నానీ ,నీళ్ళు కాఁ5వు నాన్నీ మనుష్యుని (2)ను° C et At :ట, ఏదో+: 1)AF# నేనా ఈ త సు. కిళలు ఒక • ఓ • 'లు వీజులై ; హా రాజులూ సాస _శ్యాలు స్థాపిం ఓసి 5 ** *నూ సాస్ర్య నీగ్మి . 3 జంధi.-N: లంలో, సొస్య కిటకి 0 ". సా" ; : శిల్ప”, THU»Ser+ : జ గశిల్ప". ప్రబంగh ? మ, ' ? ? • ; పాశ్చ్యా **#*61) 151 (స్సు అలెగ్. పర '.. సన్నీ ఓ * , "" . ఎ హా ? • Ha !,' సం: ఆ వేశా: +: సౌr: ""; 4. ; మొ వ.సుంది? * STA యొక్క భో? 1. యిగుం.ok? 'ఎ' గ్వ రూపమైన సొu: ర్యా ర్చని సాన -- ' 1 శ్, ర» * :ది, ఈ నడికి త_ని ' ర్యాగ్పి , మహ్కో , ఐ ఒ "'సాస్య' ( :1.పడేస్తుంది. "అని బ్లూ! ఫు పేత? : : వళి స ఏ.. 7797... 'పద్య --* : *** OL ర్యానుభూలన్నీ :: AT"N చే... ex movt చేసి, 'కి హా హా Hu గ్వం జy ', వ 1 }, " "A Ca"07' నా గుగ..* చేr "లే* , St హాంతం : సాయికి వ, 11న జనం*"న్నీ, " """ (" | t /