పుట:Prapadana-Paarijaatamu.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ప్రపద న పారిజాతము . నంబు వశింపదాని కు • దీర్ఘ దుఃఖముఁ బొందుచున్ జనుఁడు స్వర్భువసం బులోపల. • సంచరించుతజీంగృతాం | తునిభటుల్ సిగఁ బట్టి భూమి కి? • ద్రోచివై చెద రయ్యయో || ఉl! స్వర్గమునుండి భూమికి రివం బొన రించుచుఁ జేరుప్రాణులన్ | మార్గములో పలఁ దనుజ • మండలి చేతులు బట్టి పావకా | నర్గళకీలలంబచన • మప్పుడ చేసి భుజించు చుందు రీ 1 చుర్గతి చాల దే నరక • దుఃఖము లింతకు భీతి సేయు నే! ఉ! దుమ్ములు మూత్రము మలము • తొమ్మిది చిల్లుల పచ్చికోలు (1 క్తము నరములు గఫము • కండలు వాతము లాడీ గుల్మిపై | త్యమును గూడి కాదె తను • నయ్యెను దీనికి 'సెక్కు డైన హేయమ్ము ధరిత్రిలోఁ గలదే యక్కట దీనికి వన్నె లేటికిన్ || ఉ || ఎప్పుడు చచ్చునో తెలియ • శరీరికిఁ జవు జన ము? | దప్పదు జవ్వనంబు ను ధ • నంబును నిత్యము గాదు బంధుల | జెప్పఁగ నేల భోగములు • జీవులకు విషయు క్తభ త్యముల్ 1 గొప్పతనంబు సంస్కృతిని ఆ గుందుమనుష్యుల కెట్లు గల్లెడిక్ | ఉI కుక్కలు నిల్వవే పురిని • గొక్కులు ధాన్యము , సంగ్రహింపవే! కొక్కెర మత్స్యకోటులను గూర్పదె ఘూకము రాజ్య మేల దే| కుక్కు.. అక్తి యుద్ధమున మున • కుక్ బిఆుదీయు నె నల్లి మంచముక్ |దొక్క దె వీనిఁ జూచియు న . * గుండు హరిక్ విడనాడ వచ్చునే || తే. k! కంఠమందుఁ గృతాంతుండు కొల మనెడి | యురి దగిల్చి బిగించుచు + నున్న వాఁడు! దీనిఁ దెలియక మనుజుఁ డిం• ద్రియ సుఖములఁ I బాయక భుజించు భువి బశు • ప్రాయుఁ డగుచు || తే. గీ | ప్రాకృత ప్రశయమ్ముల • ఆకృతిగర్భ మందు మీ త్తిక ప్రళయముల విధిక | మండలువునందు దుఃఖని , "ఈ వసియించుఁడగ జడ • ప్రాయముగను|| మ ||ఇది యేఁగూళ్ళు ధనంబు మఱ్ఱనకు చే • నీఁ బడ్డ భరాదికం | బిది పై తామ హసంచితం బిది తగఉన్వీషించియే కర్చఁ జే | సెద బేహారముఁ జేసి, పెంతు సనుచుఁ * జంతెంచుచో మర్త్యును 1 న్మదవృత్తి , గొనిపోవు మృత్యువు మృగిక • శార్దూలమట్ల య్యేడE | చ1 గడగడలాడుచుఁ ర్మగ్నుఁ డగుచుఁ |