పుట:Prabhutvamu.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మూడువిధములు

15


శాసన నిర్వహణము

(3) శాసనములు చేయుట యొకపని; అర్థము చెప్పుట యొకపని; కాగా, వానిని కార్యక్రమమున పెట్టుట యనునది మరియొక పనికలదు. ఏర్పాటులు చేయుట యేల? నడిపించుట కేకదా! నడిపింపకుండునెడల ఏర్పాటులు చేయనేల? కాబట్టి సంఘమున కంతటికిని కావలసిన ఏర్పాటులను చేయునట్టి యధికారులు వానిని చేసినపిదప అట్టి ఏర్పాటులను నడిపించునట్టి యధికారులు కావలసియుందురు. వారి కే లోకములో నేటిదినము 'అధికార' శాఖవారని పేరుపడి యున్నది. ఆలోచనలు చెప్పువారు, వ్యాఖ్యానములుచేయువారు ఎంత కుశాగ్రబుద్ధులైనను కార్యము నడుపువారితో సమానమగు పలుకుబడిని వారు సంపాదించట సులభసాధ్యముకాదు. అందుచేతనే అధికారశాఖ యెల్లప్పుడును ప్రపంచమున పై చెయి కాజూచినది. ప్రజలస్వామ్యములను తనస్వాధీనముననుంచుకొన జూచినది. ప్రజలు తక్కుంగలశాఖలకు ప్రాముఖ్యము కల్పించి అధికారశాఖను వానికి వశముగ చేయ జూచినారు. ఎట్లైన నేమి, ప్రభుత్వమను అధికారమున

(1) శాసననిర్మాణము

(2) శాసనవివరణము

(3) శాసననిర్వహణము

అంగములుగా గర్భితములై యున్నవనుట స్పష్టము.


__________