పుట:Parama yaugi vilaasamu (1928).pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


v

సందేహించియున్నారు. మఱికొందఱుకూడ తిరువేంగళ నాధుని సత్కరించినయాతడు వేంకటపతిరాయుడే యని తలచుచున్నారు. కాని వేంకటపతిరాయునికి "వేంకటాద్రి" యను నామము కాన్పింపదు. (1)వసుచరిత్ర (2) చంద్రభానుచరిత్ర అను నాగ్రంధము లును (1) కువలయానందము, (2)శృంగారమంజరీ నాటకము,(అముద్రితము)అను సంస్కృతగ్రంధములును తిరుమలదేవరాయపుత్రుని వేంకటపతిరాయుడే యనిచెప్పినవి. కాన వేంకటపతి రాయుని వేంకటాద్రియని చెప్ప వీలులేదు. తిరుమలదేవరాయుని సోదరునికి "వేంకటాద్రి" యను నామమును చరిత్రకారులు వాడియున్నారు. వసుచరిత్రకారుడు కూడ నాతనిని "వేంకటాద్రి" యని చెప్పియున్నాడు(చూడుడు వసుచరిత్ర 1-51) కాన తిరుచేంగళనాధుని సత్కరించినయాతడు 1560 సం॥ర ప్రాంతమున నుండుటచే గవియు నప్పటివాడే కాని 1600 స॥ర ప్రాంతపుచాడుకాదు. ఈకాలము తిరువేంగళనాధుని తాత యన్నయ్య కృష్ణదేవరాయల కాలమున నుండెనను శ్రీపంతులుగారి యభిప్రాయమునకు గాని యంతకుముందు ముప్పది నలువది వత్సరములకు ముందుండిన శ్రీనాధుని కాలమున నన్నయ్యయుండునని శ్రీప్రభాకరశాస్త్రి గారి తలపునకుగాని యంతవిరుద్ధముగా గాన్పించదు. మఱియు బెదతిరుమలయ్య మండెముకొటలో నుండుట విజయ