పుట:Parama yaugi vilaasamu (1928).pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


iv

యున్నారు. అందువలన నన్నయ్య క్రైస్తవశకము యొక్క పదునేనవశతాబ్దమధ్యమునం దుండినవానిగా దలపవలసియున్నది. ఈతిరువేంగళనాధుడు పరమయోగవిలాసము యొక్క యాశ్వాసాంతము లందదు, 

   ద్విఅనుపను శ్రీవేంకటాద్రీశదత్త
     మకరకుండలయుగ్మమండితకర్ణ
  యనియు, అష్టమహిషీకల్యాణముయొక్క పీఠికలొ
      ......కావ్యంబు జెప్పి
      యెనలేని శ్రీవేంకటేశు మెప్పించి
      ....మకరకుండలము లిమ్మహి గొన్నవాడ
    అనియు, నాశ్వాసాంతము యందు
       ద్వి. అనుపమ శ్రీవేంకటాధీశదత్త
           మకరకుండలయుగ్మ మండలికర్ణ

  యనియు జెప్పియున్నాడు. ఈతడు కావ్యము చెప్పి మెప్పించిన వేంకటాద్రి లేక వేంకటాధీశు డెవడు? వీరేశలింగముపంతులుగారు పై వేంకటాద్రి వసుచరిత్రకృతిభర్తయగు తిరుమలదేవరాయని సోదరుడును బ్రసిద్దినొందిన "తాలికోట" యుద్ధములో విజయనగరసైన్యములకు సర్వసైన్యాధిపత్యము వహించి రణఫిహతుడైన వేంకటాద్రి యని తలచి చద్రగిరిలో రాజ్యముచేసిన తిరుమలదేవరాయని చతుర్దపుత్రుడగు వేంకటరాయుడేమో యనికూడ