పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అప్పు_____అబ 73 అబ____అబ్బ

అప్పులలో మునుగు

 • అప్పుల పాలగు.
 • "వాడు అప్పులలో మునిగి పోయాడు." వా.

అప్పులు పుట్టు

 • అప్పు దొరకు.
 • "అప్పులు పుట్టక పరపతి తప్పి." రుక్మాం. 4. 110.

అప్పులు పొడుచు

 • అప్పులు చేయు.
 • "పొందుబట్టుల నప్పులు పొడిచి పొడిచి." పాండు. 3. 18.

అప్పుసప్పులు

 • అప్పులు. జం.
 • "అప్పుసప్పులు దీసి యడిగిన నియ్యక బహుఋణంబుల పాలు పడెను వీడు." సానం 2. 106.
 • చూ. అప్పూ సప్పూ.

అప్పూ సప్పూ

 • అప్పు. జం.
 • "అప్పోసప్పో చేసైనా పిల్లకు చీర పెట్టాలి."
 • చూ. అప్పుసప్పులు.

అప్రస్తుత ప్రసంగం

 • అసందర్భ మైనమాట.
 • "అప్రస్తుతప్రసంగం చాలు. కట్టిపెట్టు." వా.

అబద్ధం వా సుబద్ధం వా కుంతీ పుత్రో వినాయక:

 • అదంతా అబద్ధణ్ అనేటప్పుడు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • నిజమో అబద్దమో కుంతి కొడుకు వినాయకుడు అంటే అంతా అబద్ధమే కదా.
 • "నీ యిష్టం వచ్చినమాట అడుగు. వాడు వెంటనే అర్థం చెప్పి పారేస్తాడు. అంతే. అబద్ధం వా సుబద్ధం వా కుంతీ పుత్రో వినాయక: వా.

అబద్ధాలకోరు

 • అబద్ధీకుడు.
  వాడు వట్టి అబద్ధాలకోరు. వాణ్ణి నమ్మడానికి వీలు లేదు." వా.

అబద్ధాక పుట్ట

 • వా డాడేవన్నీ అబద్ధాలే అనుట.
 • చూ. రోసాల పుట్ట.

అబ్బగంటు

 • ఇది నీసొత్తు కాదు అని గట్టిగా అనవలసినప్పుడు ఉపయోగించేమాట.
 • "ఇదేం నీ అబ్బగంటా? మమ్మల్ను ఎవరినీ ఇక్కడికి రావ దంటావు." వా.

అబ్బగాడుగ పోవు

 • దిక్కులు పట్టి పోవు.
 • "మునిగాల దన్ని చనుగతి ఘనజఘనం బాసి యబ్బ గాడుగ బోయెన్." పంచ. (వేం) 4. 169.

అబ్బగించు

 • ఓర్చు, నిలువ గలుగు.
 • "మహాప్రభంజనహతికి గుంజర ఘట లబ్బగింపక." కుమా. 12. 31.

అబ్బగింపక

 • సహింపక, తాళ లేక.
 • "అతిభీషణశాసను లైన గణాధీ శ్వరుల కవిదల కబ్బగింపక." కుమా. 2. 69.
 • "వాని పటుదండముల కమరానీకము లబ్బ గింపక." కుమా. 4. 5.