పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/881

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

టింగు - టెక్కు 855 టెక్కు - టోపీ

 • "వాడి వన్నీ టాలాటోలీమాటలు. వాణ్ణి నమ్మితే ముంచేస్తాడు." వా.

టింగున మీటు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • దశా. 4. 119.

టింగు రంగా అని

 • స్వేచ్ఛగా, తన కేమి అన్న ధీమాతో.
 • "దిటము మదిలోన నూని యచ్చటుల నేత్ర,టింగు రంగా యటంచు నింటికిని జనియె." శ్రవ. 4. 107.

టెంకాయపాలు

 • టెంకాయనీళ్లు.

టెంకాయ పిచ్చికొండ అను

 • భయభ్రాంతుడగు. సభాకంపంతో ఒక పండితుడు రాజు దగ్గరకు టెంకాయ తీసుకొని పోయి, భయపడి మాటలు తడబడి టెంకాయ పిచ్చికొండ అన్నా డని ఒక కథ.
 • "టెంకాయ పిచ్చి కొం డనఁగవలయి." గీర. 30.

టెంకి పెట్టుకొను

 • ఉనికిపట్టు కావించుకొను
 • "వేంకటాచలంబు వంకం డెంకి వెట్టుకొని." కా. మా. 3. 46.

టెక్కులకత్తె

 • విలాసవతి. ఇందులో నిరసన కలదు.

టెక్కులాడి

 • చూ. టెక్కులకత్తె.

టెక్కులాడు

 • టెక్కులు పోవువాడు.

టెక్కులుపోవు

 • జంభాలకు పోవు.

టెక్కె మెగురగొట్టు

 • మరణించు. వెంక. మాన. 56.

టొకాయించి మాటలాడు

 • తురుగ బడు, ఎదిరించు.

టోకరా వేయు

 • మోసగించు.
 • "ఇదిగో యిస్తా నని పది రూపాయలు తీసుక పోయి టోకరా వేశాడు." వా.

టో కిచ్చు

 • మల్లుర భుజాలు తాకించు. చంద్రా. 4. 211.

టోకువ్యాపారం

 • పెద్ద ఎత్తున జరిపే వ్యాపారం - చిల్లరది కాదు.

టోపీదాసు

 • మోసగాడు.

టోపీ పడు

 • మోసపోవు.
 • "వాడి మాటలు విని టోపీ పడ్డాను. వెయ్యి రూపాయలు గంగలో కలిసి పోయాయి." వా.

టోపీ పెట్టు

 • మోసగించు. మాటా. 65.

టోపీ వేయు

 • మోసగించు.