పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/880

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

టంగు - టక్కు 854 టక్కు - టాలా

టంగు (లు) తెగు

 • పని అయిపోవు.
 • "ఆ కొండ యెక్కే సరికి నా టంగులు తెగిపోయాయి." వా.

టంగున కొడదా మంటే దమ్మిడీ లేదు

 • బొత్తిగా డబ్బు లే దనుట.

టంగువారు

 • జీనుకు కట్టే పట్టెడ.

టకటక

 • 1. కటకట, దైన్యము. భాస్కర. 96.
 • 2. నడచుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "టాకటకా నడచి వస్తున్న ఆవి డెవరు?" వా.

టకటొంకులు

 • మోసములు. గీర. 18.
 • రూ. టకటంకులు.

టక్కరి పూటతాటలు చేయు

 • అబద్ధపుపూటలు పెట్టు.
 • "టక్కరి పూఁట తాటలు చేసి ధనము, చక్కనఁ గైకొని." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 64. 42.
 • చూ. పూటపడు.

టక్కు టమారము చేయు

 • మోసము చేయు.
 • "వా డేదో టక్కుటమారం చేసి ఒక గారమిద్దె కట్టించాడు." వా.

టక్కు పెట్టు

 • మాయ చేయు.
 • "మబ్బునఁ డక్కు పెట్టి తుచ్ఛాంగన రథ్య వేఁగ..." వేం. పంచ. 1. 246.

టక్కులాడు

 • దుర్మార్గుడు, అబద్ధీకుడు.

టముకు వేయు

 • దండోర వేయు, చాటించు.

టలాయించు

 • ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకొను.
 • "ఇదిగో యిస్తాను అదిగో యిస్తాను అని చెప్పి నాలుగురోజులనుంచీ టలాయిస్తున్నాడు." వా.

టస్సా దించి వేయు

 • తిష్ఠ వేయు.

టకాలు తెగు

 • లా వగు.

టాటాలు గుణించు

 • కోతలు కోయు.
 • "కోటికిఁ బడగెత్తి టాటాలు గుణియింప, నే నేర్తు మఱియును నేనె నేర్తు." విప్రనా. 1. 29.
 • "....బళా మంచివాఁ,డవె పో వేఱొకచోటు గానవెకదా టాటాల్ గుణించంగ నీ...." ప్రబంధరా. 748.
 • రూ. టాటాలు గుణియించు.

టాటోటుకాడు

 • మోసగాడు. శ. ర.

టాలాటోలీమాటలు

 • మోసపు మాటలు, అబద్ధములు.