పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/879

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఝణ - ఝాడిం 853 ఝాళి - టంక

 • "వాని మాట కేం? ఝంఝూమారుతంగా సాగుతూ ఉంది." వా.

ఝణఝణత్కారము

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝణఝణ మ్రోయు

 • కంకణాదుల ధ్వని చేయు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝణత్కారము

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝమ్ము ఝమ్మను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • కుమా. 11. 155.

ఝల్లను

 • (ప్రాణములో, గుండెలో) దిగులుపడు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝళంఝళ

 • ఝణఝణవంటి మాట.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝళజళ

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝళఝళ

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఝాడించి నిలుచు

 • నిక్కబొడుచుకొను
 • "ఝాడించి నిలిచిన స్తబ్ధరోమములచే, బ్రహ్మాండములు తూంట్ల బానలుగను." రాజగో. 5. 36.

ఝాడించు

 • తిట్టు.
 • "వాడు కనిపిస్తే నాలుగు ఝాడించి పంపుదా మని ఉంది." వా.

ఝాళి సేయు

 • జాడించి వేయు. ఝాడించి అని కూడా నొక్కి చెప్పుటలో అంటారు.
 • "కడిది మావంతుని బడ ఝాళి సేసి." బస. 4. 93. పుట.

ఝోరు ఝోరున

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఝోరుఝోరున దారుణాసార మడరె." హంస. 5. 50.

ఞ ఞ ఞ అను

 • నంగినంగిగా మాట్లాడు.
 • "అలా ఞ ఞ ఞ అంటా వేరా. అదేదో సరిగా ఏడ్చు." వా.

టంకపుపొడిలా అతుకు

 • పొందికగా కుదురు. బంగారు వెండి వస్తువులను టంకం పొడితో అతుకుట అలవాటు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వా డేమి మాట్లాడినా టంకపు పొడిలా అతుకుతుంది." వా.

టంకముపుల్ల

 • కంచరి సాధనము.

టంకవాటు

 • అలనాటి ఒక నాణెము.

టంకసాల

 • నాణెములు ముద్రించే చోటు.

టంకసాల వాటు

 • అలనాటి బంగారునాణెము.