పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/872

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జుట్టు - జున్ను 846 జున్ను - జున్ను

జుట్టుపట్లు సిగపట్లు

 • జగడములు.
 • "వాళ్లింట్లో పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకూ జుట్టుపట్లూ - సిగపట్లూ." వా.

జుట్టులు ముడిపెట్టు

 • వాళ్లకూ వీళ్లకూ తగాదాలు పెట్టి తమాషా చూచు.
 • "వాడి కా ఊళ్లో ఏం పని? వాళ్ల వీళ్ల జుట్లు ముడిపెడుతూ కడుపు నించుకొంటూ ఉంటాడు. " వా.
 • రూ. జుట్లు ముడి వేయు.

జుణిగింత వెట్టు

 • వెనుకకు లాగు. పార్వ. 4. 118.

జుణిగి పోవ నిచ్చు

 • తప్పించుకొని పోనిచ్చు, వెనుదీయు.
 • "పోకలఁ బోయినఁ బోని,మ్మీకరణిం జుణిఁగి పోవ నిత్తునె యింకన్." కళా. 2. 86.
 • "నీ మన సింక లెస్స, చూచుక మాటాడు జుణిగి పోరాదు." వర. రా. సుం. పు. 167. పంక్తి. 13.

జునుగుటీత

 • మునిగి ఈదే ఈత.

జున్నుగడ్డ

 • జున్ను పాలు కాచిన గడ్డ.

జున్ను దిన్న యొట్టియవలె

 • అపూర్వ మైన దానిని అనుభవించినవెనుక సామాన్యమైన వానిపై మనసు పో దనుపట్ల వాడేమాట.
 • తేనె తాగిన ఒంటెవలె అని వాచ్యార్థం.
 • బహుశా జున్ను (తేనె) తిన్న తర్వాత ఇక ఒంటె గడ్డీ గాదం మేయ నుంకించదేమో! ఇ దలా ఒంటె అలవాటుపై వచ్చినది.
 • "ఒరుఁ గవయదు జున్ను దిన్నయొట్టియ వోలన్." కుమా. 8. 160.

జున్నుపాలు

 • గేదె గానీ ఆవుగానీ యీనిన వెంటనే కొన్ని రోజులవరకూ వచ్చు పాలు. కాచితే యిది గడ్డ కట్టుతుంది. అందులో చక్కెరో బెల్లమో కలుపుకొని తింటారు.
 • చూ. జున్నుబాలు.

జున్నుబాలు

 • ఆవు ఈనిన తర్వాత అయిదాఱు దినముల పాలు. దీనిని కాచితే గడ్డ కడుతుంది. చక్కెరో బెల్ల మో వేసి కాచి తింటారు.
 • చూ. జున్ను పాలు.

జున్నుబిళ్ళ

 • చూ. జున్ను గడ్డ.

జున్నుబ్రాలు

 • ధాన్యవిశేషం.

జున్ను రేచిన రీతి

 • తేనెతెట్టెను కదల్చినప్పుడు