పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/857

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జల - జల 831 జల - జల

జలకమువాడు

 • స్నానము చేయించేవాడు. ద్వి. పరమ. 3. 203.

జలకము గావించు

 • అభిషేకము చేయించు, స్నాన మాడించు.
 • "గంధోదకములను మఱి జలకంబు గావించి." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 468.

జలక మార్చు

 • స్నానము చేయించు. పాండు. 2. 17.
 • "మదవతీ కరముక్తమణికుంభసంభృత, సౌరభోదకముల జలక మార్చి." పారి. 5. 70.

జల గడిగినట్లు

 • బాగా కడిగినట్లు అనుట.
 • జల గడుగుట అనగా - బంగారంపై పోగర పనీ, ఆకురాతి పనీ చేసినప్పుడు వారు పెట్టుకొన్న చర్మంమీదనే కాక అటూ యిటూ ఏ కొంతో రాలిపడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఆ తావులో కసపూడ్చి ఆ కసపు నంతటినీ ఒక చోట ఉంచి పెడతారు. దానిని జలగడుగు వాళ్లు, కాలువకో బావికో తీసుకొని వెళ్లి, నీళ్లు పోసి కడిగి, కడిగి పైన ఉన్న కసవు నంతటినీ తొలగించి వేసి, ఆ అడుగున తేలినదానిలో పాదరసం వేసి పట్టి పుఠం పెడతారు. అప్పుడు బంగారం తేలుతుంది. కాబట్టే జల గడుగుట అనగా బాగా కడుగుటగా అలవా టయినది.
 • "వాడి పుట్టు పూర్వోత్తరా లన్నీ ఏకరువు పెట్టి జల గడిగినట్లు వాడి మానం కడిగి వేశాడు." వా.

జలగడుగు

 • నీళ్ళతో కడుగు.
 • "అలివున సంపాదించితి, జలగడిగితిఁ బున్నె మెల్ల శాంతిపర! ననున్." కవిమాయ. అం. 4. 77.
 • చూ. జలగడిగినట్లు.
 • రూ. జల్లగడుగు.

జల గడుగువాడు

 • పైరీతిగా బంగారుపొడి కలిసిన కసవును కడిగేవాడు.
 • చూ. జల గడిగినట్లు.

జలజల రాలు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "జలజల రాలెఁ బూలు సుమసాయక సంగరకౌశలంబునన్." రాజగో. 4. 47.

జలతరంగములు

 • అశాశ్వతములు, క్షణికములు. పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 418.
 • చూ. జలబుద్బదములు.

జలతైలబిందు వగు

 • నీటిలో వేసిన నూనెబొట్టు