పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/854

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జబు - జబ్బు 828 జబ్బు - జమా

అమీనా, కోర్టు ఆజ్ఞప్రకారం స్వాధీనపఱచుకొను.

జబురుజంగి

 • ఒక దినుసు ఫిరంగి.

జబ్బ చఱచుక నిలుచు

 • పోరాటమునకు సంసిద్ధు డగు.
 • "వాడు మాట వస్తే ఏ మయినా సరే జబ్బ చఱచుకొని నిలబడతాడు కానీ వెనకంజ వేయడు." వా.

జబ్బపుష్టి

 • భుజబలం.
 • "వాడి కేం? మంచి జబ్బపుష్టి కలవాడు. నలుగురు వచ్చినా తిప్పి కొడతాడు." వా.

జబ్బుగా

 • గాఢముగా కాక - తేలికగా.
 • "కాంతుని జబ్బుగాఁ గౌఁగలించు." మను. 3. 123.

జబ్బు చేయు

 • అణచు; సుస్తీ చేయు. గౌర. హరి. వూ.
 • చూ. జబ్బు సేయు.

జబ్బుతో తీసుకొను

 • చిక్కిపోవు.
 • "వాడు నాలుగు నెలలనుంచీ జబ్బుతో తీసుకొంటున్నాడు." వా.
 • చూ. తీసిపోవు.

జబ్బుపడు

 • 1. మంద మగు. శ. ర.
 • 2. వ్యర్థ మగు. కకు. 1. 181.
 • 3. నిరుత్సాహపడు. నీలా. 2. 66.
 • 4. చెడు.
 • "జబ్బుపడు సుమ్ము కార్యంబు లెల్ల." ద్వి. తి. సా.
 • 5. సుస్తీపడు.
 • "మొన్న జబ్బుపడి చిక్కిపోయాడు." వా.

జబ్బు సేయు

 • తక్కువ పఱుచు; సుస్తీ చేయు.
 • "భూతసంఘముల యుబ్బులు జబ్బుసేసి." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 2080.
 • చూ. జబ్బు చేయు.

జమ కట్టుకొను

 • లెక్కించు.
 • "మ, ద్వరకవితామహత్వపుఁబ్రభావముగా జమ కట్టుకొంచు..." నానా. 249.
 • "వాణ్ణి మనవాడికిందనే జమ కట్టుకోవచ్చు." వా.

జమటపాత

 • డేగను వేటలో చేత పట్టుకొనినప్పుడు దానిగోళ్ళు గుచ్చుకొనకుండ వేసుకునే మడతగుడ్డ. బ్రౌన్.

జమలిమండిగ

 • పొరలపూరీ. నైష. 6. 12.

జమాఖర్చులు

 • ఆయవ్యయాలు.

జమాబందీ

 • పన్నులను ఖరారు చేయు