పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/849

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జజ్జ - జట్టి 823 జట్టి - జడ

జజ్జరకత్తె

 • మోసగత్తె. శ. ర.

జజ్జరకాడు

 • మోసకాడు.

జజ్జుకొను

 • బలహీన పడు.

జట్టికత్తె

 • మారుబేరకత్తె.

జట్టికాడు

 • కొనువాడు; వర్తకుడు; ఓడ నడుపువాడు; జూద మాడించువాడు.

జట్టికొను

 • కొను, స్వాధీన పరుచుకొను.

జట్టి గొను

 • 1. పోటీ పడు.
 • "విలా, సములచేతఁ దార జట్టి గొనుచు." కవిక. 1. 21.
 • 2. విలుచుకొను.
 • "తన నిండుజవ్వనము విలు విచ్చి జట్టిగొన్నది." తాళ్ల. సం. 12. 87.

జట్టి దక్కు

 • అమ్ముడు పోవు, బేరమునకు కట్టుబడి యుండు.
 • "దాసుఁడ నై జట్టి దక్కు చున్నాఁడ." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 1530.

జట్టి యాడు

 • బేర మాడు. హర. 1. 20.

జట్టి యిచ్చు

 • సరికి సరి విక్రయించు, ఇచ్చు.
 • "నా, భామల జట్టి యిచ్చి తన పట్టిన యట్టి కడింది నేమముం,దా మఱి కొన్ని నా ళ్లవిహతంబుగ నిల్పుకొన న్మనంబులోన్." కళా. 6. 97.
 • రూ. జట్టి యిడు.

జట్టీ పెట్టుకొను

 • తగాదా వేసుకొను.
 • "వాడు ఏ చిన్నసందు దొరికినా జట్టీ పెట్టుకుంటాడు." వా.

జట్టు కట్టు

 • సావాసము చేయు.
 • "మా సందులో పిల్ల లంతా జట్టు కట్టాము." వా.

జడకుచ్చులు

 • జడలో కొనన పెట్టుకునే ఆభరణము.

జడకొఱ్ఱ

 • కొఱ్ఱలలో ఒక విశేషం.

జడ గట్టు

 • వెండ్రుకలు ఉండలు కట్టు.
 • "నెరుల్ జడగట్టఁగా." విప్ర. 2. 79.
 • రూ. జడ కట్టు.

జడ గొను

 • జడగట్టు.
 • "ఏఁచ మాటలు జడగొన్న పీఁచుఁ గురులు, గలుగు నెఱుకులు దగఁ బొడ గనఁగ వచ్చి." యయా. 1. 102.