పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/844

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చోఱ - చౌక 818 చౌక - చౌద

చోఱవాడు

 • బాలసేవకుడు.

చోళము విఱుచు తెఱగున

 • జొన్నలను పేలాలుగా వేచినట్లు.
 • "పాదరసంబు మర్దించుపంతంబునఁ జోళంబు విఱుచు తెఱంగున." ఉ. హరి. 3. 71.

చోళవాళిక కాక వేళవాళికి కర్తవే?

 • జీతమునకే కాని, కాలమునకు నీవు కర్తవా?
 • జొన్నలకూలికే కాని జీవిత విధానమునకు నీవు కర్తవా ? అని ప్రభాకరశాస్త్రిగారు. నిశ్చితంగా తేల లేదు.
 • "చోళవాళికె కాక క్షోణితలేశ, వేళ వాళికిఁ గర్తవే?" పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 184.

చౌక అగు

 • చులుక నగు.
 • "కారు కాలానఁ గలిగిన గౌరవంబు, చౌక యై తోఁచె శరదృతుసౌష్ఠవమున." పాండు. 4. 42.
 • వాడుకలో - తక్కువవెల అనే అర్థంలో పరిపాటి.
 • "వంకాయలు ఈ కాలంలో బాగా చౌక అయినవి." వా.

చౌక చేయు

 • చులుకన చేయు
 • "సాహిత్యమార్గంబు చౌకఁ జేసినవాఁడు." నిరంకు. 2. 34.
 • "న న్నిటు చౌక సేసినను నాతిరొ! యేగతి నోర్వ వచ్చునే?" రాజగో. 3. 9.

చౌకపడు

 • చౌక అగు. మత్స్య. 1. 151.

చౌకపఱచు '*చౌక చేయు. చౌక సేయు

 • చూ. చౌక చేయు.

చౌకాడిగుదియ

 • నాలుగుప్రక్కలు తీర్చిన ఇనుపదండము.

చౌకాలిపీట

 • నాలుగుకాళ్ళ పీట.

చౌటిపడియలు

 • చౌటినేలలోని చెలమలు. నీటికుండములు.
 • "ఇందుల చౌటిపడియ లూహింప, నిరతంబు క్షీరాంబునిధి పుట్టినిండ్లు." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 241. బస. 7. 181.

చౌటుప్పు

 • చౌటి నేలలో తేలేఉప్పు.

చౌడోలి

 • అంబారి.
 • రూ. చౌడోలి; చౌడోలు.

చౌదరితనము

 • గొప్పతనము. శుక. 2. 414.