పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/843

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చోటి - చోపు 817 చోపు - చోఱ

చో టిచ్చు

 • 1. అవకాశ మిచ్చు.
 • "ఘనతేజంబున నొప్పెద, రనుచుం జోటిచ్చి మత్కులాఖ్యలు వినియెన్." కళా. 4. 43.
 • 2. ఆశ్రయ మిచ్చు.
 • "నేను ఆవూళ్లో బతుకు లేక బట్ట బుజాన వేసుకొని వస్తే, అత డింత చోటిచ్చి నన్ను ఆదరించాడు. అతనికే నేను ద్రోహం ఎలా తలపెట్టను?" వా.

చోటు చేయు

 • స్థాన మిచ్చు. తాళ్ల. సం. 4. 157.

చోటు చేసికొను

 • ఆశ్రయ మేర్పరుచుకొను.
 • "వా డేదో ఆ మాటా యీ మాటా చెప్పి వాళ్లింట్లో చోటు చేసుకున్నాడు." వా.

చోద్యపడు

 • ఆశ్చర్యపడు.
 • "అచ్చోటి మహిమకుఁ జోద్యపడుచు." నిరంకు. 4. 6.

చోపిడు

 • పారదోలు, కలత పెట్టు.

చోపుడుగోల

 • వేటలో మృగాలను సోపుట కుపయోగించే కఱ్ఱ.

చోపుడు వెట్టు

 • ఒకవైపునకు తోలుకొని వచ్చు.
 • వేటలో సాయుధు లయిన వేటగాళ్లు ఒకవై పుంటారు. మరికొందరు డప్పులు మొదలైన వాద్యాలతో శబ్దం చేసుకుంటూ మృగాలను వారివైపుకు తోలుకొని వస్తారు. దీనినే చోపుడు వెట్టుట అంటారు.
 • "పొలము చోపుడువెట్ట న న్నెలవరులకు, సెల వొసంగిన నృపమౌళి చిత్త మెఱిఁగి." శుక. 1. 257.
 • "అగ్నియంత్రంబులు ముట్టించియు రొద మిన్ను ముట్టం జోపు వెట్టించిన." మను. 4. 37.

చోపుదారుడు

 • వెండిబెత్తం పట్టుకొని రాజులముందు బరాబరులు చెప్పు సేవకుడు. బ్రౌన్.

చోపు వెట్టు

 • చూ. చోపుడువెట్టు.

చోరస్వదేశము

 • అసంభవము.
 • దొంగకుఏ దేశమైనా ఒక్కటే. దొంగతనం చేయక మానడు కదా. రాధ. 4. 79.

చోఱబుడుత

 • చేపపిల్ల, చేపలవంటి కనులున్న స్త్రీ.