పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/841

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చొక్కు - చొత్తెం 815 చొప్ప - చొప్పా

చొక్కుపొడి

 • మత్తు మందు పొడి. దశా. 1. 260.

చొక్కుమందు

 • చూ. చొక్కుపొడి.

చొక్కు మడగు

 • మై మఱగు, వశము తప్పు.
 • "శ్రుతిపుటంబుల శక్తి చొక్కుమడఁగ." కాశీ. 1. 139.

చొక్కు వెట్టు

 • మత్తు మందు చల్లి మైమఱపించు.
 • "సురగి చౌడయగారిఁ జొక్కు వెట్టితివొ." పండితా. ద్వితీ. మహి. పు. 215.
 • చూ. చొక్కు పెట్టు.

చొచ్చి వచ్చు

 • మీది మీదికి వచ్చు. ఇందు. 4. 58.

చొచ్చో యనిపించు

 • తఱిమి వేయు.
 • "వెచ్చానకు లే దనఁగా, నిచ్చటి కేతెంచి యాతఁ డిచ్చిన మేలే, వచ్చినది లాగుకొని మఱి, చొచ్చో యనిపింతు నిదియ నూ మత మనుచున్." వైజ. 3. 99.

చొటచొట

 • ధ్వన్యనుకరణము.

చొడచొడ

 • చూ. చొటచొట.

చొత్తెంచు

 • ప్రవేశించు. కాశీ. 7. 68.

చొప్ప కాడి

 • రెండెడ్లను గట్టి త్రోలెడు దిండువంటి చొప్ప మోపు. శ. ర.

చొప్పడు

 • ఒప్పు; సరిపడు ఇత్యాద్యనేక భావచ్ఛాయలలో...
 • "ఆడువా రగుట రూపుంప నేరక రుచులఁ జొప్పడక." రంగ. రా. బాల. పు. 12. పంక్తి. 10.

చొప్పదంటు ప్రశ్నలు

 • సారం లేని ప్రశ్నలు. కంకులు వేసిన తరవాత జొన్నదంట్లను చొప్పదంట్లంటారు. అవి చప్పగా ఉంటాయి. అందుపై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "ఏమి టోయి! ఊరికే చొప్పదంటు ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు?" వా.

చొప్ప బెండ్ల మంచములు

 • ఒక బాలక్రీడ. హంస. 3. 146.

చొప్పరికించు

 • పరికించు.

చొప్పఱుచు

 • ఏర్పఱించు; ఆరోపించు.

చొప్పలా చప్పగా ఉంది

 • చొప్పదంటువలె సారవిహీన మయిన దనుట.
 • "ఆ కావ్యం చొప్పలా చప్పగా ఉంది." వా.