పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/840

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేసే - చేసే 814 చొంగ - చొక్కు

చేసినచేతనే ఫల మనుభవించు ననుపట్టున ఉపయోగించే పలుకుబడి.

 • "ఫలంబు సిద్ధింప నోపు చేసేత." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 61.
 • "చే జేతుల అనుభవిస్తాడు." వా.
 • "స్వయంగా వాడు చే జేతులా తలకు ఉరి తెచ్చుకొన్నాడు."
 • చూ. చే జేతుల.
 • 'వాడు చే జేతులా చేసుకున్నాడు. ఎవ రేం చేస్తారు' అని వాడుక. అలాగే 'ఈ చేత్తో చేసి ఆ చేత్తో అనుభవిస్తున్నాడు'. వెంటనే అనే అర్థంలో ఇట ప్రయుక్తం.
 • "శివపూజఫలము సేసేత గొన్నట్లు, తవిలి యాతనికి నంతన సమకూడె..." బసవ. 5. 131.
 • "చేసేత న్మాడలు వే,యేసి దెసలఁ గీర్తి లతిక లెలమి వహింపన్." కా. మా. 3. 146.
 • "చేసిన నేరమి చేసేతఁ గుడువ." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 423.

చేసేత బట్టు

 • చేజేతులతో పట్టుకొను.
 • "చేసేతఁ బట్టి." కుమా. 10. 66.
 • చూ. చేసేత.

చేసే నొసగు

 • ఒకరి కొకరు చేతులతో అందించు.
 • నలుగురు వరుసగా నిలుచుకొన్నప్పుడు ఒకరి చేతిలోని పాత్రను రెండవవారికి, ఆ రెండవవారు మూడవవారికి ఇలా క్రమంగా ఇచ్చుట.
 • "చెలువ ల్గొందఱు హేమకుంభములతోఁ జేసే నొ సంగన్." పారి. 2. 11.
 • స్వయముగా అని వావిళ్ళ ని. సరిగా కనిపించదు.

చొంగలు గురియు

 • నోటిజొల్లు కారు.
 • "....నోరఁ జొంగలు, గురియఁగఁ గడ లేక నడచె గుఱ్ఱపుఁబౌజుల్." కవిక. 2. 79.

చొక్కిళ్ళు వోవు

 • సొట్టలు పడు.
 • "గదిసి మై గందంగఁ గౌఁగిట బిగియింప, జొక్కిళ్ళు వోయిన సొమ్ముతోడ." యయా. 2. 99.

చొక్కు చల్లి నట్లు

 • మత్తుమందు చల్లినట్లు.
 • "గొల్లపల్లియలో నున్న గొల్లవారు, చొక్కు చల్లినకైవడి నొక్క రైన, మేలుకొనక నిద్రింప." వి. పు. 7. 76.

చొక్కుటాకు

 • వగుడాకు.

చొక్కునీరు

 • కల్లు. యయా. 3. 122.

చొక్కు పెట్టు

 • మత్తు మందు చల్లి మైమఱపించు. వి. పు. 8. 164.