పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/838

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేవ - చేవ 812 చేవ - చేవి

చే వదలు

 • నిరాశ్రయుని చేయు; వదలి పెట్టు.
 • "చెలికాని నెఱుఁగక చే వదలుదు రె." వర. రా. కిష్కి. పు. 401. పం. 8.

చేవ బారు

 • సత్త్వవంత మగు.
 • చెట్టు చేవ బారిన దనగా కఱ్ఱ యెఱు పెక్కి బాగా గట్టిపడినది అనుట.

చేవ మీఱు

 • 1. సత్త్వవంత మగు, బలపడు.
 • "వలపుల్ రేచి మనంబులం గరఁచి చేవల్ మీఱ లోనైన యా..." రాజగో. 1. 103.
 • 2. విజృంభించు.
 • "సురనాథుల్ చేవమీఱన్ సమి, త్కేళీలోలతఁ గాలమేఘముల మాడ్కిన్." కా. మా. 2. 61.

చేవ యెక్కు

 • బలపడు, సత్త్వవంత మగు.
 • "ఇక్కడఁ బౌండ్రభూపతి విహీన వివేకతఁ జేవ యెక్కఁగాఁ నెక్కడి వాసుదేవుఁడు ?" ఉ. హరి. 3. 4.

చేవ యొసగు

 • ప్రోత్సాహ మిచ్చు, బలము చేకూర్చు.
 • "బహువిధచాతుర్యంబులు శౌర్యంబులకుఁ జేవ యొసంగ." ఉ. హరి. 4. 213.

చేవలతులు

 • 1. చేతి కందుబాటులోనివి.
 • "చేవలఁతు లగుచు దక్కును." పాండు. 3. 118.
 • 2. భుజబలము. హర. 1. 20.
 • 3. సమీపము. శృం. శకుం. 1. 132.

చే వాటునేల

 • సమీపప్రాంతము. చేతితో రాయి విసిరినంత దూరము.
 • "చెలువార నిచటికిఁ జే వాటునేలఁ, గల దొక నిర్మలకమలాకరంబు." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 1729-30.

చేవాడికాడు

 • చేతి మెలకువ గలవాడు.
 • "గడిదొంగ చేవాఁడికాఁడు దోఁపుడుకాఁడు." వేంక. మాన. 31.

చే వాడి మెఱసి

 • చేతి మెలకువ చూపి.
 • "చే వాడి మెఱసి.... అస్త్రములకు బలివెట్టి." వర. రా. యు. పు. 366. పంక్తి. 13.

చే వార్చు

 • చేతులు కడుగుకొను.
 • "అందఱు భుజించి చేవార్చు నవసరమున." పార్వ. 5. 186.

చే విచ్చు

 • నమస్కరించు. శ. ర.