పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/831

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేయ - చేయా 805 చేయా - చేయా

 • "భోజనము చేయఁబెట్టిన భూవరేణ్య, పైతృకం బొప్పు సర్వ సంపన్న మగుచు." వి. పు. 4. 266.

చే యమ్ము

 • చేతితో వేసే బాణం. చంద్రా. 2. 38.

చేయలతి గను

 • చేతి బలము తెలిసికొను.
 • "చేయలఁతిం గని సమరము, సేయుము ననుఁబోటితోడ." భార. ద్రోణ. 4. 243.

చేయలతిగా

 • దగ్గఱగా.
 • "పఱచుం దవ్వుగఁ జేయలంతి నిలుచున్." భార. అర. 6. 372.

చేయలతి యగు

 • అధీన మగు.
 • "నా చిత్త మేకీడునకుఁ జేయలఁతిగా కేపొద్దు నీయంద యలరుఁ గాత." హరి. ఉత్త. 5. 203.

చేయలతియా?

 • సాధ్యమా ? శక్యమా ?
 • "....నీకుఁ జేయలఁతియె యీ యెడ యింక నీవు నిలిచినఁ బడ నడతురు." నిర్వ. 4. 84.

చే యాడక

 • చేయి రాక.
 • "కాడినయమ్ముచే సొలసి కంసవిరోధి శిరోధ వ్రేలఁ జే,యాడక మూర్ఛవోయె." ఉ. హరి. 1. 154.
 • "అతండు గయ్యంబు సేయఁ జేయాడక చెడు." భార. ద్రోణ. 5. 311.
 • "వాణ్ణి తన్నాలంటే నాకు చేయాడ్డం లేదు." వా.

చేయార

 • చేతులారా.
 • "చేయార నీసేవ నేఁ జేసుట లేదు." తాళ్ల. సం. 8. 60.
 • నోరార అనుటకు పర్యాయముగా ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
 • "ఏమని చేయార నీబంట నని చెప్పుకో నేను." తాళ్ల. సం. 10. 2.

చేయార్చు

 • 1. చేతులు కొట్టు.
 • "వాయుపుత్రుఁడు చూచువగ వేక్షశాఖఁ, జేయార్చి రెండుగాఁ జీరి నవ్వుటయు." ద్వి. జగ. 207.
 • 2. చేయి కదల్చు.
 • "నేనుఁ దోడ్పడ నతనికిఁ జేయార్ప వచ్చునే?" భార. ద్రోణ. 4. 291.

చే యార్చుకొనగ లేక

 • శక్తి లేక, అలసిపోయి, చే యాడించుకొన లేక. నీటిలో మునిగిపోవువాడు చే యాడించినప్పుడే పైకి తేలుట సాధ్య మగును. ఆ ఆడించుకొను శక్తి లే దనగా నిస్సహాయు డనుట.
 • ఈత కొట్టునప్పుడు అలత లేనంతవరకూ చేతులు కొట్టడం సాగుతుంది. బాగా అలసినప్పుడు చేతు లాడవు.
 • "హా! సరోజాక్షి గోత్రవధార్ణవమున, మునిఁగి యున్నాఁడఁ జేయార్చు కొనఁగ లేక." జైమి. 1. 106.