పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/830

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేమం - చేముం 804 చేము - చేయ

చేమంతిపువ్వు

 • అలాంటి బంగారు నగ.

చేమకూర శై త్యాలు

 • అసంభవములు. తాళ్ల. సం. 7. 34.

చేమపూరాజనాలు

 • ధాన్యవిశేషం.

చే మఱచు

 • ప్రమత్తు డగు.
 • "రాముని తేజంబు రావణాసురుఁడు, చేమఱచుటయు నీక్షించి సూతుండు." వర. రా. యు. పు. 434. పం. 10.

చే మించు

 • చేయి దాటిపోవు.
 • "చే మించి యిటు నడచిన కార్యమునకు." వర. రా. కిష్కి. పు. 353. పం. 12.

చేమిరి పెట్టు

 • పాలలో తోడుపెట్టు.
 • "కలదండి పసిఁబిండి కాఁచి చేమిరిఁ బెట్టి, యొఱఁగకుండఁగఁదిట్టి యుట్టి నొట్టి." వేం. పంచ. 4. 455.

చేమీదుగా

 • స్వయముగా తనచేత.
 • "అఖిలకల్యాణగుణశీల యా సుశీల, పెట్టెఁ జేమీఁదుగా నెల్లచుట్టములకు." పాండు. 4. 267.
 • "మీ చేతిమీదుగా ఈ పుణ్యకార్యం కూడా నెఱవేర్చి పుణ్యం కట్టుకోండి." వా.

చే ముంచి నేరము చేయు

 • బుద్ధిపూర్వకముగా తప్పు చేయు, చేజేతులా చేయు.
 • "నా మనసే చక్కనైతే నాకుఁ బ్రత్యక్షము గావా, చే ముంచి నేర మేమి చేసితినో కాక." తాళ్ల. సం. 6. 175.

చేముట్టు

 • పనిముట్టు, సాధనము.
 • "చేముట్టు నాగంటి జీవితంబు." పాండు. 2. 66.

చేమొగుచు

 • చేతులు జోడించు.

చేమొగుపు

 • నమస్కారం.

చేమోడుచు

 • నమస్కరించు.

చేమోడుపు

 • నమస్కారం.

చేమోడ్చు

 • నమస్కరించు.

చేమోడ్పు

 • నమస్కారం.

చేయనిది పాపము

 • అన్నీ చేసె ననుట.
 • "శివలింగముఁ దాల్చిన జన, నివహం బేమైనఁ జేయనిది పాపము." ఆము. 4. 44.

చేయప్పులు

 • చేతిబదుళ్లు.
 • "చే యప్పు లడిగి తెచ్చెద నంచుఁ జని కాంచుఁ, గోడెమిండనిఁ దప్పుకోలు మ్రొక్కు." శుక. 2. 368.

చేయబెట్టు

 • చేయించు.