పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/826

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేతు - చేతెం 800 చేదం - చేదు

చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుండు

 • ఏమీ చేయక ఉండు, కర్తవ్య పరాఙ్ముఖు డగు.
 • "అవసరం వచ్చినప్పుడు ఏదో చెయ్యాలి గానీ, చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటే యెట్లా?" వా.

చేతులు విచ్చు

 • చేతులు వెల్లకిల వేయు. నిరసనను తెలుపు. రాధి. 4. 15.

చేతు లెత్తి మ్రొక్కు

 • ఆదరముతో నమస్కరించు.
 • "...... వసుధావిబుధుం, డచ్చప లాక్షిమణికిన్, ముచ్చటతోఁ జేతు లెత్తి మ్రొక్కినయంతన్." శుక. 2. 462.
 • "అతను న న్నెంతో ఆదుకున్నాడు. అతనికి చేతు లెత్తి మొక్కాలి." వా.

చేతు లొగ్గు

 • దోసిలి పట్టు, ప్రార్థించు.
 • "ఏ తల్లి తనకు నై చేతు లొగ్గినవారి." దేవీ. 1. 17.

చేతు లొడ్డుకొను

 • చేతు లడ్డు పెట్టుకొను.
 • "వనితలు చల్లెడి,యుదకంబునకుఁ జేతు లొడ్డుకొనుచు..." కళా. 6. 229.

చేతెంట

 • చేతివెంట. ప్రతిచేతి పొడవు నేలకూ, పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 480.

చేదండ

 • కై దండ, చేయూత.
 • "చే యెత్తి తెమ్మని చేదండ యిచ్చి." ద్విపద. సారం. 3. 115. పు.

చే దప్పిపోవు

 • చేయి జాఱిపోవు. పొరబాటున అనిష్టము జరుగు అని కూడ.
 • "ఎంత లే దింతె కద దీని కిట్టు లనకు, తానె పోయెను గాంత చేఁ దప్పి పోవ, నేమి సేయుదు మని." హంస. 2. 215.
 • చూ. చేదప్పు.

చే దప్పు

 • చేయి దాటిపోవు.
 • "చేదప్పిన కార్యములకు, వేదనఁ బొందుదురె..." ఉత్త. రా. 4. 105.

చే దరి సెనము

 • కానుక.
 • చూ. చేదర్సెనము.

చే దర్సెనము

 • కానుక.
 • "నెమ్మి నీరీతిఁ జేదర్సెనమ్ము లొసఁగి." జైమి. 3. 76.
 • చూ. చేదరిసెనము.

చే దివియ

 • చేతి దివియ.
 • రూ. చేదివ్వె.

చేదుకట్టు

 • పిత్తకోశము.

చేదుడ్డు

 • చేతికఱ్ఱ.
 • చూ. చేకోల.