పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/820

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేత - చేత 794 చేత - చేతి

ఇది అన్ని రకాలుగాను ఉపయోగిస్తారు.

 • చేత కాని వాడు, వాడికి చేత నవుతుంది. వాడి చేత కాదు ఇత్యాదులు.
 • "అతని నంపించు మిప్పటి కితనిచేతఁ, గాక యుండినఁ జూతము గాక యనిన." హంస. 5. 194.

చేతనపడు

 • తెలివి నందు.

చేతనబ్రాలు

 • తలబ్రాలు.
 • "తరంగమాలికా, నీతము లైనముత్తెములు...చేతనఁబ్రాలు వోయుగతి." వాల్మీ. 1. 70.
 • రూ. చేతన్నబ్రాలు.

చేతనించు

 • తెలివి పొందు.

చే తప్పు

 • చేతితప్పు - వ్రాతలో.

చేత నయినట్లు చెప్పు

 • ఎంత తెలిస్తే అంత చెప్పు.
 • "ఎఱుంగకున్న నీ,చే నయిన ట్లిఁకం దెలిసి చెప్పు మనన్." కళా. 7. 15.
 • "నేను చెయ్యలే నంటే కుదరదు. ఇం కెవరూ లేరు. నీచేత నయినంతవఱకే చేయి." వా.

......చేత పోవు

 • ....చేత మరణించు.
 • "కృపాశ్వత్థామ కృతవర్మ కర్ణ శల్యులు నీచేతఁ బోయెడువారు." భార. కర్ణ. 2. 122.

చేత బట్టు

 • ఆధారముగా చేసుకొను. భార. విరా. 117.

చేతబడి

 • మంత్రతంత్రాదులతో ఒకరికి కీడు గలుగునట్లు చేయు అభిచారికక్రియ.
 • "వాడు చేతబడి చేయించినాడు. దానితో ఆ కుటుంబం నాశనం అయి పోయింది." వా.

చేతఱికము చేయు

 • కీడు చేయు.
 • "ప్రాఁత యగుమంత్రి తనకుం, జేఁతఱికముఁ జేసె ననుచు శిక్షించి."

చే తవులు

 • దొరకు.
 • "చేతుల కసివోఁ గయ్యము, సేత విలెడు...." ఉత్త. హరి. 5. 22.

చేతాకు

 • సాహసము, పొగరు.
 • "నాతోఁ దలపోయక రో, షాతురతన్ బ్రతిన వట్టి తవనీనాథ, వ్రాతంబు వినఁగ నిట్టులు, చేతాఁకున దెప్పరంబు సేసితి కంటే." భార. ద్రోణ. 2. 302.

చేతా వాతా కాని

 • చేత కాని.
 • "వాడు వట్టి చేతా వాతా కానివాడు." వా.
 • "వాడికి చేతా కాదు వాతా కాదు." వా.
 • రూ. చేతాకాదు, వాతాకాదు.

చేతి కబ్బు

 • దొరకు.