పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అద______అద 56 అద______అద

 • "అదయత బోనీక పొదివి యద టడచె." భాస్క. యుద్ధ. 1808.

అదనప్రసంగి

 • అనవసరంగా కల్పించుకొని మాటలాడువాడు.
 • చిత్తూరు జిల్లాలో ఎక్కువ వాడుకలో నున్నరూపం.
 • "వాడు వట్టి అదనప్రసంగి. వాడితో ఎవరు పెట్టుకుంటారు.?" వా.
 • చూ. అధిక ప్రసంగి.

అదనవిరిద లగు

 • అదవద లగు.
 • "మదనభూతము సోకినమగువలు పురుషులు అదనవిరిద లై అంగ మొల లై పెదవి నెత్తురు లీర్చి."
 • తాళ్ల. సం. 9. 205.

అదను పదను

 • తగినసమయము. జం.
 • "అదనుపదనునె కూర్చి మాయప్పు దీర్చి, పొమ్ము నీ వన్న బోమె యీ పోరు మాని."
 • హరి. 4. 37.

అదరంట

 • బాగా, లోతుగా.
 • "అదరంటగా నొక్కి యాన బోకు." రాధి. 1. 113.

అదరగొట్టు

 • అడలగొట్టు.
 • "వాడు మాటలతో ఇతరులకు అదరగొట్టేస్తాడు." వా.
 • చూ. అదరవైచు.

అదరవైచు

 • బెదరించు.
 • "అదరవైచియు బుజ్జగించియు బోధించియు." ప్రభావ. 3. 143.
 • చూ. అదరగొట్టు.

అదరువేటు

 • ప్రాణానికి మొప్పం లేకుండా భయపెట్టుటకు మాత్రమే కొట్టు దెబ్బలు. రాయలసీమలో విరివిగా వాడుకలో నున్న పలుకుబడి.
 • "నాలుగు అదురువేట్లు వేసి పంపితే సరి." వా.

అదవ

 • 1. వుకల మయిన.
 • "వాడిది కొంచెం అదవచేయి."
 • "వాడికి కాలు అదవ కనక యీడుస్తూ నడుస్తాడు." వా.
 • 2. ఒకరికింద ఉన్న వాడు, దుర్బలుడు. అందువల్లనే తెలివి తక్కువవాడు.
 • వావిళ్ల వగైరా కోశాలలో ఉన్న అస్థిరుడు అన్న అర్థం సరి కాదు. ఇది నేటికీ రాయల సీమలో ప్రచురంగా అలవాటులో ఉన్న పదం.

అదవకాపుర ముండు

 • 1. ఎత్తుడు కాపుర ముండు.
 • 2. ఒకరిపై బ్రతుకు.
 • లక్షణయా అదవ కాపుర మనగా అదవవాని కాపురము వంటి కాపుర మనుట.