పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/814

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెవు - చెవు 788 చెవు - చేక

 • విన రానిమాటల వల్ల బాధపడు.
 • "పుడమిజనంబు లెల్ల నినుఁ బ్రువ్వఁగఁ దిట్టఁగ వించు నున్కి నొ, చ్చెడుమది యెప్పుడుం జెవులు చీములు గట్టెడుఁ గౌరవేశ్వరా!" భా. 2. 10.

చెవులు ఝాడించుకొని

 • పని కాక వెను తిరిగి.
 • "అంత దూరమూ వెళ్లి వాడు లేక పోయేసరికి, చెవులు ఝాడించుకొని వచ్చాను." వా.

చెవులు తెగిన వెధవ

 • ఒక తిట్టు - వ్యర్థుడు. నిష్ప్రయోజకుడు.

చెవులు తెగు

 • విధవ యగు.
 • ముండ మోస్తే భూషణాదులను తీసి వేస్తారు. ముత్తైదువ లక్షణాల్లో చెవియాకు ఒకటి. అందుపై యేర్పడిన పలుకు బడి.

చెవులు పట్టి యాడించు

 • వశవర్తిని చేసికొను.
 • "గరుడ గంధర్వ యక్ష కిన్నరులఁ గన్నఁ, జెవులు వట్టి యాడించు నశేష లోక..." నిర్వ. 4. 22.
 • "నిను గీతి సాహితీ మో,హనవాణులు చెవులు వట్టి యాడింపగా." విజ. 1. 155.

చెవులు బీటలు వాఱు

 • అతి శబ్దముచే చెవులు పగులు.
 • "చెవులు బీఁటలు వాఱంగఁ జెలఁగు నమ్మ, హారవమున కులుకక..." భార. ద్రో. 3. 222.

చెవులు మూసుకొను

 • వినరాని మాట అంటున్నావు సుమా అని సూచించు.
 • "ఆ దైవదూషణ వింటే ఏ ఆస్తికుడైనా చెవులు మూసుకుంటాడు." వా.

చెవులు సోకు

 • వినబడు, చెవిబడు.
 • "ఎట్టి వార్త, చెవులు సోఁకు నొక్కా చే వెట్టి కలఁచిన, భంగిఁ ద్రిప్పికొనఁ దొడంగె మనము." భార. ద్రోణ. 2. 230.
 • "వీణా,స్ఫుటమధురరవంబు చెవుల సోఁకినమాత్రన్." రుక్మాం. 2. 126.

చేంతాడు

 • బావిలోనుండి నీళ్లు తోడుకు నేందు కుపయోగించేతాడు.

చేకటులు

 • చేతులకు పెట్టుకునే ఒక రకమైన కడియాలు.

చేకట్టుదండ

 • చేతులకు కట్టు కట్టే దండ. వాకట్టు వంటిదే ఇక్కడి చేకట్టు.
 • "వాకట్టు బదనిక చేకట్టుదండలు." శృం. శాకు. 1. 113.

చేకత్తి

 • చేతికత్తి.