పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/812

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెవి - చెవు 786 చెవు - చెవు

చెవిలో వేసికొను

 • మనసు పెట్టి విను.
 • "వా డేం చెప్పినా చెవులో వేసుకోడు." వా.

చెవిలో సొంటికొ మూదు

 • మూర్ఛపడినప్పుడు శుశ్రూష చేయు.
 • ".....సూర్య సుతుండు దేవతా, సూదన బాణవేగమున సొమ్మసిలెం జెవి లోన సొంటికొ,మ్మూఁదినవాఁడ వైతివె యయో..." రామాభ్యు. 8. 103.

చెవి వాలవేయు

 • చెప్పుడుమాటలకు లోబడు.
 • "అది వాళ్ల అమ్మమీద రోజూ ఏవేవో చెప్తూండే సరికి వాడూ చివరికి చెవి వాల వేశాడు." వా.

చెవి సోక జెప్పు

 • మనసునకు నాటునట్లు చెప్పు.
 • "చెవి సోఁకఁ జెప్పఁగన్." విజయ. 1. 31.

చెవుడు పడు

 • చెవులు గడియలు పడు - ముఖ్యంగా పెద్దశబ్దం వినుట వల్ల.

చెవుడు పఱుచు

 • చెవుడు కలుగునట్లు చేయు.

చెవుడుపాటు

 • చెవుడు కలుగుట.

చెవుడ్పాటు.

 • చూ. చెవుడుపాటు.

చెవులపండువుగా

 • కర్ణ పర్వముగా, వినుటకు ఇం పైనదిగా.
 • "నాకుఁ జెవులపండువుగ వినిపింపు నీ పలుకు లనియె." కళా. 3. 34.
 • "కవిబుధ శ్రేణికిఁ జెవులపండువులుగా, నాస్థానమున మాటలాడ నేర్చు." భీమ. 1. 65.

చెవులపిల్లి

 • కుందేలు.

చెవులపువ్వులు

 • ఒక చెవినగ. బుగడల వంటిది.

చెవులపూవులు

 • చెవినగ.

చెవులపోతు

 • కుందేలు.
 • "చెవులపో తెదు రయ్యెఁ జెమరు డా దెసఁ జూపె." ఉత్త. రా. 6. 235.

చెవుల బెట్టికొను

 • విను.
 • "కాని యా తప్పు నీ, చెవులం బెట్టి కొనంగ రాని పురి గాసిం బెట్టి కట్టిండి వా,సవుఁ డెట్టుం దనుఁ జంపఁజాలు...." ఉ. హరి. 1. 184.

చెవుల బెట్టు

 • చెప్పినది విను.
 • "ఏ మనఁగ నేమి నీమగఁ, డేమాటలు చెవులఁ బెట్టఁ డించుకయేనిన్." నలచ. 5. 141.

చెవుల బోయు

 • చెప్పు; బోధలు చేయు.