పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/807

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెల్ల - చెల్లా 781 చెల్లా - చెల్లు

 • 1. ప్రశంసలో.
 • "చెల్లంబో యితనికరుణ..." భార. అశ్వ. 4.
 • 2. సంతాపార్థంలో.
 • "దీనికిఁ జెల్లంబో యిట్టి మగడు సేకుఱె ననఁగన్." భోజ. 5. 326.
 • 3. ఆక్షేపార్థంలో.
 • "రాజసూయకర్త బ్రహ్మదత్తుఁ డట్టె, రభస మెసఁగ హం సడిభకు లట్టె, చేయఁ బనుచువారు చెల్లఁబో...." ఉత్త. హరి. 4. 154.

చెల్ల రా!

 • ఉపస్కారకపదం.

చెల్ల రె!

 • చెల్ల రా.

చెల్ల రే !

 • చెల్ల రె.

చెల్ల విడుచు

 • తెగ విడుచు, స్వేచ్ఛగా అడ్డు విడిచి పెట్టు.
 • "ఆతఁ డిల్లాలిపై మోహ మతిశయిల్లఁ, బెల్లుగాఁ జెల్లవిడిచి వర్తిల్లుకతన." శుక. 2. 203.

చెల్లాకు చెద రగు

 • చెల్లాచెదరు లగు.
 • "చెల్లాకుం జెద రైనసైన్యసమితిం జే సాఁచి రావించి." రంగా. 3. 68.

చెల్లాకు చెదరు చేయు

 • చెల్లాచెదరు చేయు.
 • "చెల్లాకుం జెదరు చేతు శీఘ్రమె వానిన్." రంగ. 2. 247.

చెల్లాచెద రగు

 • చెదరి పోవు.
 • "లావు చాలించి చెల్లాచెద రైరి సా, రణులు గుహ్యకులు తురంగ ముఖులు." వరాహ. 3. 50.
 • "పోలీసులు వచ్చేసరికి జన మంతా చెల్లా చెద రై పోయారు." వా.

చెల్లింప గను

 • ముగింప గలుగు.
 • "నెలకొని రఘురామ నీ ప్రసాదమున, కలఁగక చెల్లింపఁ గంటి నీ క్రతువు." రంగ. రా. బాల. పు. 36. పం. 2.

చెల్లి పోవు

 • 1. చనిపోవు, దాటిపోవు.
 • "మేది నీతనయ, చెల్లి పోవుటయును జెప్ప నేర్పరివి." వర. రా. అర. పు. 218. పం. 24.
 • 2. తీరిపోవు.
 • "ఈ పదిరూపాయలతో నీ బాకీ పూర్తిగా చెల్లిపోయింది." వా.
 • 3. ఖర్చు అగు. మాటా. 75.

చెల్లుచీటి

 • బాకీ యెంతో కొంత చెల్లించి నప్పుడు ఆ చెల్లును గుర్తు వేసుకొని వ్రాసియిచ్చు రసీదు.

చెల్లుచీటి యిచ్చు

 • వదలి వేయు.
 • "క్షితినాథుచే సొమ్ము చెల్లించి నందులకు...నితని కిప్పింపు డిట చెల్లుచీటి." ద్విప. పరమ. 6. 480.