పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/806

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెలి - చెల్ల 780 చెల్ల - చెల్ల

చెలియలికట్ట

 • సముద్రతీరము, వేల. కవిక. 2. 146.

చెలువారు

 • ఒప్పు.
 • "గోడలఁ జెలువారఁ గృష్ణలీలలు లిఖించి." రుక్మాం. 1. 118.

చెలువు మిగులు

 • ఒప్పు; అందము అతిశయించు.
 • "కలిగి కంసవైరి కన్నుల పండు వై, చెలువు మిగిలె." ఉ. హరి. 2. 109.
 • "మహనీయ కురువింద మాణిక్య కాంతుల, చేతఁ బల్లవిత మై చెలువు మీఱ." కళా. 2. 10.

చెల్ల గట్టు

 • చెల్లించు.
 • "ఈ రూపాయలు తీసుకొని పోయి ఆ బాకీకి చెల్లగట్టి రా." వా.
 • పత్రంలో జమను రాసుకొనుటకు కూడా 'చెల్లు' రాసుకొనుట అంటారు.
 • "ఈ రూపాయలను నీ బాకీకింద 'చెల్లు' వేసుకో." వా.
 • "ఆ రోజుతో 'చెల్లు' . మళ్లీ వాడీప్రక్క తిరిగి చూచి ఉంటే ఒట్టు." వా.
 • ఇక్కడ ఇదే ఆఖరు. తర్వాత రాలేదు అని అర్థం.
 • చూ. చెల్లుచీటి.

చెల్లచెద రగు

 • చెల్లాచెద రై పోవు.
 • "అరయ దెస లేక నీ ధనం బడవిలోనఁ, జెల్లచెద రయ్యె." హరి. పూ. 7. 39.

చెల్ల దిరుగు

 • పూర్తిగా తిరుగు.
 • చెడ దిరుగు అన్న మాటే నేడు విన వస్తుంది.
 • "పుడమి యెల్లం జెల్లం దిరిగి యలబ్ధ మనోరథుం డై యుండి..." శుక. 2. 160.

చెల్లని

 • కాని పోని.
 • "చెల్లనిపూనిక లవి నెఱప నేల?" సింహా. 6. 56.

చెల్లనికాసు

 • పనికి రానిది, మారకం లేనిది.
 • "కల్లగు జ్ఞానం బేలా, చెల్లనికా సెచట నైనఁ జెల్లనికాసే." సంపంగిమన్న. శ. 36.

చెల్ల పిళ్లలు

 • ముద్దుబిడ్డలు.
 • సెల్వం - (తమి) అంద మని అర్థము. పిళ్ళ - (తమి) సంతానము.
 • "తల్లిదండ్రులు గలవారు తమ లేము లెఱుఁగక, చెల్లపిళ్ల లై యాటలఁ జెందినయట్టు." తాళ్ల. సం. 8. 54.

చెల్ల బెట్టు

 • వదలి వేయు.
 • "విషనిభంబు లైనవిషయాభిలాషంబు, లెల్లఁ జెల్లఁబెట్టి..." పాండు. 5. 208.

చెల్లబో....!

 • ప్రశంసాద్యర్థాదులలో ఉపస్కారకం.