పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/799

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెమ - చెమ్మ 773 చెయి - చెయి

చెమటపాత

 • బ్రౌన్.
 • చూ. చెమటకోక.

చెమట పోయు

 • చూ. చెమట పట్టు.

చెమటియావు

 • చిత్రవర్ణము గల గోవు. ఆంధ్ర. భా. ద్వి. 262.

చెమరుకాకి

 • బొంతకాకి.
 • ద్రోణకాకము. పార్వ. 6. 66.

చెమరుగాయ

 • బ్రౌన్.
 • చూ. చెమటకాయ.

చెమరు నెత్తురు గాగ దలచు

 • అత్యాదరంతో చూచు.
 • "...పతియెడ, భక్త్యనురాగ సంభ్రమము లెసఁగ, సమసుఖదు:ఖుఁ డై చెమరు నెత్తురు గాఁగఁ, దలఁచుచు." భార. శాం. 2. 369.
 • చూ. చెమట నెత్తురుగా దలచు.

చెమరు నెత్తురు నగు

 • రక్తబాంధవ్యము కల.
 • "చెమరు నెత్తురు నవు బంధు సమితి గరము, బ్రీతి నఱకాళులకు నఱచేతు లొగ్గ, నునికి యెక్కడ?" నిర్వ. రా. 5. 104.

చెమరుబోతు

 • చూ. చెమరుకాకి

చెమ్మ యుఱుకు

 • చెమ్మగిల్లు.
 • "బహుళ జలప్లవమాన, ద్రుహిణాం డము చెమ్మ యురికి..." మను. 3. 18.

చెయికావలి

 • చేదోడు.
 • సమయానికి పనికి వచ్చునది. కాశీయా. 31.
 • "దూరాభారం పోతున్నావు. పది రూపాయలు చెయి కావలిగా ఉంచుకో." వా.

చెయి గాచు

 • అభయ మిచ్చు.
 • "పాపాత్మురాలిఁ, జెయి గాచునేరమిం జింతిల్ల వలసె." వర. రా. బా. పు. 96. పంక్తి. 10.
 • చూ. చే కాచు.

చెయి చాచు

 • అడుగుకొను; కోరు.
 • "అ, బ్బిసరుహచిత్రవంశ్యుఁ డొక బిత్తరికై చెయి చాఁచెఁ గామినీ, వ్యసనపరాయణుం డెఱుఁగునా? నిజ గౌరవవైభవోన్నతిన్." సుద. 5. 156.
 • "నే నింతకు ముం దెన్నడూ ఒకరి ముందు చెయి చాచి యెఱుగను." వా.

చెయి చేసుకొను

 • దండించు; తన్ను.
 • "చెయిఁ జేసుకొన్నది సీత నా మీఁద." వర. రా. యు. పు. 40. పంక్తి. 12.

చెయి దప్పి పోవు

 • చేయి జాఱిపోవు.
 • "ఎసలార మ్రొక్కించి యింపులఁ బొదలె, పురిటిలోఁ జెయి దప్పి పోయిన కొడుకు." ద్విప. కల్యా. పు. 39.