పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/783

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెండా - చెండు 757 చెండు - చెంప

 • "బంగారుచాయల బాగు మీఱిన యట్టి, చెంగోలు కెంగేలఁ జెలువుగాఁ బట్టి." హేమా. పు. 5.

చెండాడు

 • హింసించు.
 • "కఠోరసాయకములం జెండాడ." జైమి. 5. 191.

చెండి కొండలు వైచు

 • చించి చెండాడు వంటిది.
 • "కండలు చెండి కండలుగా వైచు." వీర. 4. 206.

చెండి చెకపిక లాడు

 • చీల్చి చెండాడు.
 • "చెండి చెకపిక లాడమా యుండె నేని." సారం. 1. ఆ.

చెండిపోతు

 • గయ్యాళి, మాట విననిది.

చెండి వేయు

 • (కత్తితో) చెక్కి వేయు.
 • "కరవాలున మాంసము చెండివేయఁగన్." రుక్మాం. 2. 37.

చెండుగోరింపులు

 • ఒక బాల్యక్రీడ.
 • "పింపిళ్ళు చెండుగోరింపు లోమన గుంటలు." దశా. 8. 81.

చెండుదానిమ్మ

 • పూలు మాత్రం పూసే ఒక దానిమ్మ. శ. ర.

చెండు బెండాడు

 • చించి చెండాడు.
 • చెండ్లవలెను, బెండ్లవలెను ఎగురగొట్టు అనుట ద్వారా యేర్పడినది.
 • "చెండుబెం డాడి మెకముల బెండు పఱిచి, దేవరకు వేడ్క వుట్టింతు దేవు నాన." శుక. 1. 247.

చెండుబెం డొనర్చు

 • చెండు బెండాడు.
 • ఇలాగే చెండుబెండు కావించు. చెండుబెండు చేయు కూడా.
 • "చేగల మెకములఁ జెండు బెం డొనరించి, కాలరిపౌఁజుల నేలఁ జమిరి." అచ్చ. రా. సుంద.
 • చూ. చెండు బెండాడు.

చెండుమల్లె

 • ముద్దమల్లె, బంతిపూవు.

చెంప వేయు

 • చెంపదెబ్బ వేయు. బ్రౌన్.

చెందుగపులి

 • చిఱుత; సివంగి. బ్రౌన్.

చెందుప్పు

 • సైంధవలవణం.

చెంద్రకావి

 • సిందూరపు టెరుపు.
 • "కలయఁగఁ జెంద్రకావి ఱవికంబలె." విజ. 2. 92.

చెంద్రవంకలు

 • ఒక రకం ధాన్యం.

చెంపకల్లి

 • ఒక నగ.