పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/777

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చూడు - చూడ్కు 751 చూడ్కు - చూప

చూడు మఱి

 • చూడూ....; చూద్దువు గాని లే.
 • "నీ బుద్ధికొలఁది చూడు మఱి." సరం. 3. 204.

చూడు వట్టు లాడు

 • నిప్పు ముట్టించిన కఱ్ఱలను పట్టుకొని ఆడు.
 • "ధర హిమమేరు మందర ముఖ గిరుల, భరగణంబులు సూడు వట్టు లాడుదురు." పండితా. ప్రథ. వాద. పు. 678.

చూడ్కి కందు

 • కనబడు.
 • "సూక్ష్మదృష్టి వీక్షించినఁ జూడ్కి కందు." కాశీ. 4. 130.

చూడ్కికి వ్రే గగు

 • కష్టదర్శన మగు.
 • "తెగియుఁ జూడ్కికిఁ జాల వ్రేఁ గగుచుఁ బొలిచె." భార. ద్రోణ. 2. 126.

చూడ్కిపండువు

 • నేత్రపర్వము. విప్ర. 2. 14.

చూడ్కిపండువు అగు

 • కనుల పండు వగు.
 • "అమ్మరు నెలగోలు, పౌఁజు లనఁగఁ జూడ్కిపండు వగుచు." పారి. 3. 51.
 • చూ. కన్నులపండువు.

చూడ్కుల ద్రావు

 • అతిప్రేమతో, అత్యాకాంక్షతో చూచు.
 • "లలితాంగి యవయవములు సూచి మది దని వోవక చూడ్కులఁ ద్రావఁ దలఁచు." కుమా. 5. 45.
 • చూ. కనులతో త్రావు.

చూడ్కుల పండువు

 • కనులపండువు.
 • "ఆత్మవ,క్షోమణివేదిఁ బొల్పెసఁగఁ జూడ్కుల పండువు సేయువేంకట, స్వామి కృతార్థుఁ జేయు." పారి. 1. 1.

చూతము గా

 • చూస్తాము గా చూస్తాము లే అని నేటివాడుక.
 • ఒక విధమైన ఉదాసీనభావాన్ని, అసమ్మతినీ సూచించే పలుకుబడి.
 • "తా వాదము సేసి శివమతంబు జయింపఁగా వచ్చెనొ? చూతము గా రావింపుము." ఆము. 4. 55.
 • "ఎవ డొస్తాడో చూస్తాం గా నిన్ను రక్షించడానికి." వా.

చూప చెప్ప గలుగు

 • వాక్చక్షుగోచరు డగు.
 • "చూపఁ జెప్పఁ గలభక్తసుజనుఁడవు మాకు." తాళ్ల. సం. 6. 60.

చూపట్ట గలది

 • సుందరి.
 • దర్శనీయురాలు.
 • "చూపట్టంగలదాన నొంటిమెయి నిచ్చోఁ బోవరా దంచు." శుక. 3. 151.